bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskie

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne
ds. Transplantacji „Poltransplant”


Warszawa, 20 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERTCentrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 c Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :

  • przyjmowanie surowic w/w pacjentów ze stacji dializ z całego kraju,
  • rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,
  • automatyczna redystrybucja surowic,
  • rozdział i wysyłka redystrybuowanych surowic w zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. 0,5 ml,
  •  zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego.

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic w ciągu 2017 r. wynosi 17 000.


Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU , to jest do godz. 10.00 dnia 4 sierpnia 2017 r. na adres:
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Poltransplantu i ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.


Dyrektor
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
ds. Transplantacji „Poltransplant”
dr hab. n. med. Artur Kamiński


Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE (wersja do druku)
2. ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2017 r. świadczeń zdrowotnych: w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.
4. Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY
5. Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2017
6. WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – dystrybucja surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.
7. Załącznik nr 1 do umowy, Wykaz 9 jednostek, w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia
8. Załącznik nr 2 do umowy, Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.
9. Załącznik nr 3 do umowy, Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych
10. Załącznik nr 4 do umowy, Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.07.2017
Dokument oglądany razy: 709