bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie 1.01.2018 – 30.06.2018 r. w zakresie: Poszukiwanie i Dobór Niespokrewnionych Dawców Komórek Krwiotwórczych

12.12.2017

12.12.2017:
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie 1.01.2018 – 30.06.2018 r. w zakresie: Poszukiwanie i Dobór Niespokrewnionych Dawców Komórek Krwiotwórczych
znajduje się : http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=148

Postępowanie nr 5/POL/2017

12.10.2017

Postępowanie nr 5/POL/2017
Przedmiot postępowania:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych) w 2017 r.
USŁUGA SPOŁECZNA
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można znaleźc tu: http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=111

23.10.2017: Dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Postępowanie nr 4/POL/2017

10.10.2017

Postępowanie nr 4/POL/2017
Przedmiot postępowania:
wykonanie zadania pt.: „Utworzenie zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania nerek od żywych dawców (programu budowania stanowiska koordynatora zajmującego się organizacyjną stroną pobrań i przeszczepień nerek od żywych dawców w celu zapewnienia większej liczby przeszczepień)”realizowanego w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można znaleźc tu: http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=111


24.10.2017: Dodano informację z otwarcia ofert


08.11.2017: Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie nr 3/POL/2017

05.10.2017

Postępowanie nr 3/POL/2017
Przedmiot postępowania: Organizacja i przeprowadzenie 10 (dziesięciu) tematycznych szkoleń szpitalnych pn. Podstawy Dawstwa Narządów w oparciu o formułę European Training Program on Organ Donation (ETPOD) w 2017 r.
USŁUGA SPOŁECZNA

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można znaleźc tu: http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=111

23.10.2017: Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie nr 2/POL/2017

04.10.2017

Postępowanie nr 2/POL/2017
Przedmiot postępowania: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń wraz z zapewnieniem usług hotelowo -konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową Konferencję Szkoleniową Koordynatorów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można znaleźc tu: http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=111

18-10-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Konkurs ofert na wybór na lata 2017-2020 podwykonawcy lub podwykonawców w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym

04.10.2017

Konkurs ofert na wybór na lata 2017-2020 podwykonawcy lub podwykonawców programu wieloletniego realizowanego na zasadach przewidzianych dla programów polityki zdrowotnej pn.: program wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

Ogłoszenie o konkursie znajduje się tu: http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=148

27.10.2017: Dodano listę ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepienia w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego


03.11.2017: Dodano ogłoszenie o wyborze na lata 2017-2020 realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

Postępowanie nr 1/POL/2017

03.10.2017

Postępowanie nr 1/POL/2017

Przedmiot postępowania: zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można znaleźc tu:

http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=111

19.10.2017: dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie Konkursu na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych

29.09.2017

Warszawa 29.09.2017

Decyzja

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant podejmuje decyzję o inieważnieniu Konkursu na Poszukiwanie i Dobór Haloidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej ogoszonego w dniu 22 sierpnia 2017 r.

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"

dr hab.n.med.  Artur Kamiński

Decyzja o unieważnieniu konkursu

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu na „Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

25.09.2017

--KONKURS UNIEWAŻNIONY--

Warszawa 2017.09.19.

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu na „Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

Przewodniczący komisji konkursowej informuje, że ulega przesunięciu o 14 dni termin rozstrzygnięcia ww. konkursu tj. do 9 października 2017 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. med. Jarosław Czerwiński
zastępca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie „Poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

22.08.2017

Warszawa 2017.08.24.

Sprostowanie

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22 sierpnia br. o konkursie na „Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant informuje, że w związku z podaniem w ogłoszeniu błędnej daty składania ofert (podano dzień 4 września), wprowadza następujące zmiany w treści ogłoszenia:
- uchyla informację mówiącą, że oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia;
- wprowadza informację, że oferty można składać do dnia 11 września do godz. 10.00;
- wprowadza informację, że otwarcie ofert nastąpi 11 września o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Odpowiedni fragment ogłoszenia w zmienionej postaci brzmi:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej” do dnia 11 września 2017 r. do godz. 10.00 na adres: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu”.

W pozostałym zakresie, treść ogłoszenia i załączników pozostają bez zmian.

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Odwołanie, Unieważnienie konkursu w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych

09.08.2017

10-08-2017

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej ogłoszony 20 lipca 2017 r. został UNIEWAŻNIONY


9-08-2017

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej ogłoszony 20 lipca 2017 r. został ODWOŁANY

Ogłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie przełożenia terminu posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej

07.08.2017

Warszawa 7 sierpnia 2017 r.


Ogłoszenie Komisji Konkursowej
w sprawie przełożenia terminu posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej na dzień 9 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
(miejsce: siedziba Poltransplantu, al. Jerozolimskie 87).


Zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora Poltransplantu oraz regulaminem komisji konkursowej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie konkursu na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej Komisja Konkursowa informuje, że posiedzenie komisji konkursowej w dniu 4 sierpnia 2017 r. nie zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty.

Ze względu na ograniczenia czasowe wynikłe z przedłużonego czasu trwania innych zaplanowanych tego dnia postępowań konkursowych Komisja zdecydowała o przełożeniu postępowania konkursowego na dzień 9 sierpnia (środa) na godzinę 10.30. Koperty z ofertami nie zostały otwarte.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. med. Jarosław Czerwiński
zastępca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

Konkursy ofert 2017

20.07.2017

Ogłoszenia o konkursach ofert:

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskie

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej.

znajdują się tu: Konkursy

Ponowny Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie

10.05.2017

KONKURS UNIEWAŻNIONY

Ponowny Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie

http://bip.poltransplant.org.pl/index.php?id=148&p=34

Rozstrzygnięcie konkursu ofert NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2017 r.w zakresie POSZUKIWANIA I DOBRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU.

02.01.2017

Warszawa 2 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2017 r. w zakresie POSZUKIWANIA I DOBRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 15.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 10 333