bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Konkursy 2010 r.

Konkurs na organizację szkolenia dla koordynatorów transplantacyjnych

Ogłoszenie ukazało się w dzienniku "Życie Warszawy" 20 września 2010 r.


POLTRANSPLANT OGŁASZA KONKURS
I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA DLA KOORDYNATORÓW TRANSPLANTACYJNYCH

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 1 lipca 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szkoleń osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz. U. Nr 64, poz. 403) Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 15 listopada – 15 grudnia 2010 r., dwudniowego specjalistycznego szkolenia wstępnego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów.

Przedmiot konkursu:

Organizacja dwudniowego szkolenia, w Warszawie dla 100-150 koordynatorów transplantacyjnych , dla których oferent zapewni nocleg w centrum Warszawy oraz wyżywienie, salę wykładową ze sprzętem audiowizualnym i zatrudnieni profesjonalnych wykładowców, którzy zrealizują program szkolenia określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szkoleń osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz. U. Nr 64, poz. 403).

Szczegółowa specyfikacja warunków konkursu, w tym szczegółowy program szkolenia oraz warunków jakie muszą spełnić oferenci dostępna jest w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT,
Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2010 r. o godzinie 11,00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz negocjacji warunków umowy.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Specyfikacja warunków konkursu ofert w zakresie szkolenia specjalistycznego, wstępnego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów:

wersja MS Word (doc)
Wersja PDF

WYNIKI KONKURSU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA WSTEPNĘGO KOORDYNATORÓW

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 2010-10-05

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Sekretariat tel. (+48 22) 622 58 06
fax (+48 22) 622 32 43
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl

WYNIKI KONKURSU
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA WSTEPNĘGO KOORDYNATORÓW

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.10.2010 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia wstępnego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek krwionośnych i narządów Komisja zdecydowała się na zawarcie umowy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski

Ogłoszenie ukazało się na stronach Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html


Ogłoszenie ukazało się w dzienniku "Rzeczpospolita" 13 maja 2010 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:
pracownik do obsługi stanowisk koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju i do organizacji szkoleń koordynatorów.

1. Do obowiązków pracownika należeć będą organizacyjna, administracyjna oraz prawna obsługa koordynatorów działających na ternie kraju oraz obsługa prawna innych zadań ustawowych i statutowych Poltransplantu,
W tym:
• sporządzanie umów cywilnoprawnych z koordynatorami i obsługa finansowo-prawna umów;
• monitorowanie pracy koordynatorów, udzielanie im pomocy w sprawach organizacyjnych i prawnych;
• opracowywanie sprawozdań dla ministra zdrowia z działalności koordynatorów w zakładach opieki zdrowotnej na terenie kraju;
• organizacja szkoleń koordynatorów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów, szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i pępowinowej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji;
• realizacja wniosków zakładów opieki zdrowotnej o udzielenie przez Ministra Zdrowia pozwolenia na pobieranie, przechowywania i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów,
• monitorowanie wniosków o wydanie zgody na wywóz i przywóz komórek, tkanek i narządów z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• monitorowanie zaleceń WHO i regulacji europejskich (Rady Europy) oraz dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w obszarze transplantologii i ich wdrażania i przestrzegania w kraju.

2.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniało poniższe wymagania:
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• biegła znajomość języka angielskiego i obsługa PC;
• znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;
• znajomość zasad i procedur pobierania, przechowywania i przeszczeiania komórek, tkanek i narządów i uregulowań prawnych w tym zakresie
• znajomość dyrektyw, rekomendacji i zaleceń Wspólnoty Europejskiej, Rady Europy i Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów.
W ocenie kandydatów będzie brane dodatkowo pod uwagę doświadczenie zawodowe potwierdzające:
• umiejętność współpracy ze środowiskiem medycznym;
• umiejętność gromadzenia danych statystycznych, analiz i opracowań medycznych;
• doświadczenie w działalności wydawniczej;
• doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń, konferencji;
• doświadczenie we współpracy ze środkami masowego przekazu i instytucjami pozarządowymi;
• znajomość funkcjonowania międzynarodowych organizacji zajmujących się wymianą narządów i doświadczenie we współpracy z takimi organizacjami.

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać;
• dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
• inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT,
Aleje Jerozolimskie 87,02-001 Warszawa

5.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Poltransplantu. Komisja dokona oceny ofert i zaprosi kandydatów spełniających kryteria formalne i merytoryczne, zawiadamiając ich o terminie indywidualnego spotkania co najmniej na 3 dni przed datą spotkania,

6. POLTRANSPLANT zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawa przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Ogłoszenie ukazało się na stronach Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html


Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010 r. w zakresie: Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku za maksymalną cenę jednostkową 350,00 zł.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

1. Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)
2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.
3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie
4. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy
5. Zasady realizacji
6. Umowa na realizację świadczenia
7. Załączniki - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe
8. Załącznik nr 3 - Karta Ewidencyjna Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
9. Załącznik nr 4 - Karta potencjalnego dawcy szpiku

Wyniki konkursu:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87

Warszawa, 08.04.2010 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. zakończył się konkursu ofert ogłoszony przez Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” działającego w imieniu Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badania potencjalnych dawców szpiku dla Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2010 r.
Komisja konkursowa rozdzieliła świadczenia będące przedmiotem konkursu i wytypowała niżej wymienione ośrodki do zawarcia umów:

1. Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi - 360 procedur x 350,00 zł,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - 360 procedur x 350,00 zł,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - 360 procedur x 350,00 zł,
4. Regionalne CentrumKrwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - 200 procedur x 350,00 zł,
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - 360 procedur x 350,00 zł,
6. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - 360 procedur x 350,00 zł.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 18.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 18.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 709