bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulamin Organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Poltransplantu;
2) zarządzanie majątkiem Poltransplantu;
3) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz i przywóz z i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz narządów ze zwłok ludzkich pobranych do przeszczepienia;
4) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.;
6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Poltransplancie;
7) ustalanie procedur kontrolnych;
8) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Poltransplantu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Poltransplantu.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych, a w razie ich nieobecności inny, upoważniony przez Dyrektora, pracownik Poltransplantu.

§ 2.

Dyrektor Poltransplantu może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

§ 3.

1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych;
2) Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.
2. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:
1) Działu do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;
2) Działu do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;
3) Działu Prowadzącego Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;
4) Działu Prowadzącego Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;
5) Działu do Spraw Współpracy Międzynarodowej.
3. Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:
1) Działu do Spraw Finansowych i Osobowych;
2) Działu do Spraw Obsługi Organizacyjno-Prawnej i Administracyjnej;
3) Działu Prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
4) Działu Informatycznego.
4. Do zadań i obowiązków Zastępców Dyrektora należy:
1) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;
2) przygotowywanie danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;
3) zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;
4) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;
5) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Poltransplantu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1)
koordynowanie prac komórki organizacyjnej;
2)
organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej, nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;
3)
podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4)
parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Działu do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii należy:
1) przygotowywanie programów i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;
2) przygotowywanie programów wstępnych, ustawicznych i uaktualniających szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej, a także prowadzenie list osób, które odbyły te szkolenia oraz wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;
3) prowadzenie staży kierunkowych z zakresu organizacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla specjalizujących się w transplantologiiklinicznej, zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;
4) przygotowywanie programów szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;
5) prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
6) przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
6a przygotowywanie i realizacja strategii informacyjnej na rzecz edukacji i promocji transplantologii;
6b koordynacja kontaktów z mediami, w tym przygotowanie odpowiedzi na pytania, materiałów i komunikatów prasowych;
6c zarządzanie redakcją stron internetowych Poltransplantu;
6d obsługa mediów społecznościowych;
7) wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej, Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 6.

Do zadań Działu do Spraw Finansowych i Osobowych należy:
1) prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów;
5a) finansowanie, w ramach zawartych umów, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych na potrzeby transplantologii w zakresie:
a) procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej,
b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej,
c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
d) procedur specjalistycznych badań kwalifikacyjnych typowania tkankowego i poziomu przeciwciał w tym regularnego monitorowania stopnia immunizacji wraz z oznaczaniem przeciwciał anty-HLA przed przeszczepieniem osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów unaczynionych;
5b) finansowanie, w ramach zawartych umów, zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185)
6) organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku oraz finansowanie zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991);
7) organizowanie konkursu na oznaczanie oraz finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących w zakresie regularnego określania stopnia immunizacji wszystkich osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
8) organizowanie konkursów ofert na procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej oraz finansowanie tych procedur;
9) organizowanie konkursu poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej oraz finansowanie tych procedur;
9a) organizowanie konkursu dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur;
10) obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;
11) wykonywanie zadań związanych z finansowaniem działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;
13) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
14) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;
15) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 7.

Do zadań Działu do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień należy:
1) organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
2) koordynacja alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia we współpracy z Działem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;
3) prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;
4) uzyskiwanie od podmiotów leczniczych dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;
5) opracowanie informacji o proponowanym wzroście kosztów czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
6) opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;
7) powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;
8) współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;
9) ocena merytoryczna wniosków o udzielanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
10) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
11) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
12) przygotowanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narządów ze zwłok ludzkich i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;
12a) przygotowywanie propozycji oraz opiniowanie zmian przepisów prawnych w zakresie medycyny transplantacyjnej, w szczególności w związku z dostosowaniem ich do prawa Unii Europejskiej, występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych, opracowywanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań dotyczących obszaru medycyny transplantacyjnej oraz udzielanie wyjaśnień i opinii w odniesieniu do aktów prawnych z zakresu medycyny transplantacyjnej;
12b) przygotowywanie projektów aktów normatywnych w zakresie medycyny transplantacyjnej oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie procesu legislacyjnego;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 7a.

Do zadań Działu do Spraw Obsługi Organizacyjno-Prawnej i Administracyjnej należy:
1) prowadzenie sekretariatu Poltransplantu;
2) przyjmowanie od podmiotów leczniczych wniosków o udzielanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a także ocena formalna tych wniosków oraz wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) organizowanie konkursów na procedury specjalistycznych badań kwalifikacyjnych typowania tkankowego i poziomu przeciwciał w tym regularnego monitorowania stopnia immunizacji wraz z oznaczaniem przeciwciał anty-HLA przed przeszczepieniem osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów;
4) organizowanie konkursów na dystrybucję surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
6) organizowanie konkursów na procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej;
7) organizowanie konkursów na poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej;
8) organizowanie wstępnych, ustawicznych i uaktualniających szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz innych szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
9) sporządzanie i aktualizowanie planu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy udziale właściwych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
10) przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
11) monitorowanie realizacji poszczególnych etapów przygotowania i przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz koordynowanie terminowego wykonania związanych z nimi zadań przez inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy;
12) przechowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych oraz przekazywanie jej do archiwów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami;
13) sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów sprawozdawczych z realizacji planu zamówień publicznych;
14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 8.

Do zadań Działu Prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej należy:
1) koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;
2) przyjmowanie, gromadzenie i przechowywanie od ośrodków dawców szpiku danych dotyczących potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, wprowadzanie tych danych do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie tego rejestru oraz przekazywanie tych danych do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej;
3) współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;
3a) organizacja i koordynacja zwrotu kosztów pobrania, przechowywania, przetwarzania, dystrybucji, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek pobranych od dawców szpiku i krwi pępowinowej w zakresie wynikającym ze współpracy międzynarodowej rejestrów dawców szpiku i krwi pępowinowej;
4) ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej wraz z kontrolą dokumentów z ośrodków realizujących poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku;
5) przygotowywanie i kontrola rozliczeń finansowych z ośrodkami dawców, zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej i ośrodkami transplantacyjnymi;
6) przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie finansowania badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców szpiku przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
7) przygotowywanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Organizacyjno-Finansowych

§ 9.

Do zadań Działu Prowadzącego Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek,Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich należy:
1) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;
2) zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;
3) niezwłoczne powiadamianie w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10.

Do zadań Działu Prowadzącego Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów należy:
1) prowadzenie stale aktualizowanej krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie;
2) wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o pilnym stopniu wykonania przeszczepu;
3) informowanie potencjalnego biorcy lub jego przedstawiciela ustawowego oraz lekarza dokonującego zgłoszenia na listę o dacie oraz kolejności tego wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;
4) ocena i rozpatrywanie zasadności wniosków cudzoziemców o dokonanie wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie po zakwalifikowaniu cudzoziemca do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządu, przez kierownika zespołu, o którym mowa w art. 16c ust. 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
5) koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;
6) prowadzenie centralnego rejestru żywych dawców;
7) stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;
8) współdziałanie w dokonywaniu wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów, we współpracy z Działem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym;
9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie odznaki i legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu;
9a) współpraca z Działem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w zakresie koordynacji alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia;
10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10a.

Do zadań Działu do Spraw Współpracy Międzynarodowej należy:
1) organizacja współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Radą Europy i Komisją Europejską;
2) organizacja współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
3) organizacja współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych w obszarze medycyny transplantacyjnej;
4) współpraca międzynarodowa w przypadku nielegalnych i oszukańczych praktyk w obszarze medycyny transplantacyjnej;
5) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiotu właściwego dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10b.

Do zadań Działu Informatycznego należy:
1) administrowanie siecią informatyczną jednostki;
2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;
3) administrowanie systemem informatycznym rejestrów transplantacyjnych;
4) administrowanie systemem informatycznym rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

§ 10c.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie programowania obronnego i planowania operacyjnego;
2) planowanie i organizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie obsady;
3) planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych;
4) reklamowanie pracowników Poltransplantu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10d.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 11.

uchylony

§ 12.

Obieg dokumentów w Poltransplancie, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.


Regulamin Organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” z późn. zm. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58


Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 10.07.2023
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 6 106