bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
§ 1.

1. Przedmiotem działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991).
2. Do zadań Poltransplantu należy:
1) prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
2) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
3) finansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
4) finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
5) organizowanie konkursów ofert na realizację specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na potrzeby transplantologii w zakresie:
a) procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej oraz z krwi pępowinowej wraz z finansowaniem tych procedur,
b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej wraz z finansowaniem tych procedur,
c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur,
d) procedur specjalistycznych badań kwalifikacyjnych typowania tkankowego i poziomu przeciwciał, w tym regularnego monitorowania stopnia immunizacji wraz z oznaczaniem przeciwciał anty-HLA przed przeszczepieniem, osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów unaczynionych wraz z finansowaniem tych procedur;
6) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
7) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;
8) współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;
9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;
10) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;
11) organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;
12) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
13) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
14) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
15) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
16) opracowanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji o proponowanym wzroście kosztów czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
17) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i prze szczepień komórek, tkanek i narządów;
17a) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie;
17b) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiot właściwy dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;
17c) prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;
17d) realizacja zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej;
17e) przygotowywanie propozycji oraz opiniowanie zmian przepisów prawnych w zakresie medycyny transplantacyjnej, w szczególności w związku z dostosowaniem ich do prawa Unii Europejskiej, w tym występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
17f) opracowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących obszaru medycyny transplantacyjnej i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
18) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.
§ 2.

1. Siedzibą Poltransplantu jest Warszawa.
2. Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.

1. Działalnością Poltransplantu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.
3. Zastępców Dyrektora, o których mowa w ust. 2, zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Zastępcy Dyrektora, o których mowa w ust. 2, są wyłaniani w drodze konkursu.
§ 4.

W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii
2)Dział do Spraw Finansowych i Osobowych;
3)Dział do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;
4)Dział do Spraw Obsługi Organizacyjno-Prawnej i Administracyjnej;
5)Dział Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
6)Dział Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;;
7)Dział Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;
8)Dział do Spraw Współpracy Międzynarodowej;
9)Dział Informatyczny;
10)Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;
11)Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.
§ 5.

1. Działalność Poltransplantu jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Poltransplant sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.
§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Poltransplancie stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).


Statut stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58 z późn. zm.


Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 10.07.2023
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 6 406