bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja w związku z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.


1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań Poltransplantu;

2) zarządzanie majątkiem Poltransplantu;

3) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz i przywóz z i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz narządów ze zwłok ludzkich pobranych do przeszczepienia;

4) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.;

6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Poltransplancie;

7) ustalanie procedur kontrolnych;

8)  wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Poltransplantu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Poltransplantu.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora.

§ 2.


Dyrektor Poltransplantu może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

§ 3.


1. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnego stanowiska pracy:

1) Zespołem do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;

2) Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;

3) Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

4) Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;

5) Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów.

6) Zespołem do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

7) Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Zespołem do Spraw Finansowych i Osobowych;

1a) Zespołem Informatycznym

2) Sekretariatem.

3. Do zadań i obowiązków Zastępców Dyrektora należy:

1) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;

2) przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;

3) zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;

4) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;

5) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Poltransplantu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.


1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:

1) koordynowanie prac komórki organizacyjnej;

2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej, nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;

3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

4) parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5.


Do zadań Zespołu do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii należy:

1) przygotowywanie programów i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;

2) organizacja wstępnych, ustawicznych i uaktualniających szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej, a także prowadzenie list osób, które odbyły te szkolenia oraz wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;

3) prowadzenie staży kierunkowych z zakresu organizacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej;

4) organizacja szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;

5) prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

6) przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

7) wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej, Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 6.


Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych należy:

1) prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów;

6) organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku oraz finansowanie zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991);

7) organizowanie konkursu na oznaczanie oraz finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących w zakresie regularnego określania stopnia immunizacji wszystkich osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

8) organizowanie konkursów ofert na procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej oraz finansowanie tych procedur;

9) organizowanie konkursu poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej oraz finansowanie tych procedur;

9a) organizowanie konkursu dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur;

10) obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;

11) wykonywanie zadań związanych z finansowaniem działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;

12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;

13) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;

14) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;

15) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;

16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 7.


Do zadań Zespołu do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień należy:

1) organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

2) koordynacja alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia we współpracy z Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;

3) prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;

4) uzyskiwanie od podmiotów leczniczych dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;

5) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

6) opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;

7) powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;

8) współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;

9) przyjmowanie od podmiotów leczniczych wniosków o udzielanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, ocena formalna i merytoryczna tych wniosków oraz wnioskowanie w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia;

10) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

11) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

12) przygotowanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narządów ze zwłok ludzkich i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;

13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 8.


Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej należy:

1) koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;

2) przyjmowanie, gromadzenie i przechowywanie od ośrodków dawców szpiku danych dotyczących potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, wprowadzanie tych danych do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie tego rejestru oraz przekazywanie tych danych do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej;

3) współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;

4) ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej wraz z kontrolą dokumentów z ośrodków realizujących poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku;

5) przygotowywanie i kontrola rozliczeń finansowych z ośrodkami dawców, zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej i ośrodkami transplantacyjnymi;

6) przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie finansowania badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców szpiku przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7) przygotowywanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 9

.
Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich należy:

1) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;

2) zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;

3) niezwłoczne powiadamianie w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10.


Do zadań Zespołu Prowadzącego Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów należy:

1) prowadzenie stale aktualizowanej krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie;

2) wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o pilnym stopniu wykonania przeszczepu;

3) informowanie potencjalnego biorcy lub jego przedstawiciela ustawowego oraz lekarza dokonującego zgłoszenia na listę o dacie oraz kolejności tego wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;

4) ocena i rozpatrywanie zasadności wniosków cudzoziemców o dokonanie wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie po zakwalifikowaniu cudzoziemca do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządu, przez kierownika zespołu, o którym mowa w art. 16c ust. 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

5) koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;

6) prowadzenie centralnego rejestru żywych dawców;

7) stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;

8) współdziałanie w dokonywaniu wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów, we współpracy z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym;

9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie odznaki i legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu;

9a) współpraca z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w zakresie koordynacji alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia;

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10a.

Do zadań Zespołu do Spraw Współpracy Międzynarodowej należy:
1) organizacja współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Radą Europy i Komisją Europejską;
2) organizacja współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
3) organizacja współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych w obszarze medycyny transplantacyjnej;
4) współpraca międzynarodowa w przypadku nielegalnych i oszukańczych praktyk w obszarze medycyny transplantacyjnej;
5) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiotu właściwego dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10b.

Do zadań Zespołu Informatycznego należy:
1) administrowanie siecią informatyczną jednostki;
2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;
3) administrowanie systemem informatycznym rejestrów transplantacyjnych;
4) administrowanie systemem informatycznym rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

§ 10c.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie programowania obronnego i planowania operacyjnego;
2) planowanie i organizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie obsady;
3) planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych;
4) reklamowanie pracowników Poltransplantu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.

Do zadań Sekretariatu należy:

1) obsługa administracyjna Poltransplantu;

2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 12.


Obieg dokumentów w Poltransplancie, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.


Regulamin Organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” z późn. zm. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58


Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 5 418