bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana w związku z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Statut

STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.


1. Przedmiotem działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991).
2. Do zadań Poltransplantu należy:

1) prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

2) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

3) finansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

4) finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

5) organizowanie konkursów ofert na realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

a) procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej oraz jednostek lub preparatów komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej wraz z finansowaniem tych procedur,
b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej wraz z finansowaniem tych procedur,
c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur,
d) procedur regularnego określania stopnia immunizacji osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA;”,

6) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;

8) współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;

9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

10) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

11) organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;

12) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

13) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

14) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

15) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

16) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

17) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i prze szczepień komórek, tkanek i narządów;

17a) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie;


17b) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiot właściwy dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

17c) prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;

17d) realizacja zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej;

18) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 2.


1. Siedzibą Poltransplantu jest Warszawa.
2. Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.


1. Działalnością Poltransplantu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:

1)  Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

3. Zastępców Dyrektora, o których mowa w ust. 2, zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Zastępcy Dyrektora, o których mowa w ust. 2, są wyłaniani w drodze konkursu.

§ 4.


W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;

2) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;

3) Zespół do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;

4) Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

5) Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;

6) Zespół Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;

6a) Zespół do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

6b) Zespół Informatyczny;

6c) Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;

7) Sekretariat.

§ 5.


1. Działalność Poltransplantu jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Poltransplant sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.


1. Do osób zatrudnionych w Poltransplancie stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).


Statut stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58 z późn. zm.


Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 5 683