bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy, które odbyły się do lutego 2014 r.

Konkursy, które odbyły się do lutego 2014 r.:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku - 2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 7 200 000,00 zł = 360 procedur x 20 tys. zł (maksymalny koszt kalkulacyjny).
Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie objętym konkursem i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl tj. do dnia 17 grudnia 2013 r. na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2013 roku o godzinie 11.15 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Warszawa, 03.12.2013 r.

Dyrektor Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego
ds. Transplantacji „Poltransplant”
prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Załączniki

1. Ogłoszenie o konkursie 2014(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2014 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2014 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert:

Warszawa, 03/01/2014 r.


Dyrektor:
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 627 07 48
Fax (+48-22) 621 72 82
e-mail: rejestr@szpik.info

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2014 r.
w zakresie DOBORU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU

Uprzejmie zawiadamiam, że komisja konkursowa w składzie:
- prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

- dr hab. med. Maciej Siedlar konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

- dr hab. med. Jarosław Czerwiński z-ca dyrektora Poltransplantu

- dr Małgorzata Dudkiewicz kierownik zespołu prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

- mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko zastępca Dyrektora Poltransplantu

po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym zgłoszonych ofert uznała, że pięciu świadczeniodawców spełnia wymagania konkursowe, natomiast postanowiła odrzucić ofertę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z uwagi na brak dostatecznej dokumentacji potwierdzającej wymaganą jakość udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu.

Komisja rekomendowała Dyrektorowi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” zawarcie umów z niżej wymienionymi podmiotami na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
Zgodnie z kryteriami zawartymi w „Wymaganiach dotyczących ofert i szczegółowymi warunkami konkursu” komisja zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

Oferent Liczba procedur Kwota
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu 118 2 360 000,00 zł
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 85 1 700 000,00 zł
Medigen Sp. z o.o. w Warszawie 117 2 340 000,00 zł
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny WUM 20 400 000 zł
Fundacja Na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi w Warszawie 20 400 000 zł

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mogą wnieść do Dyrektora Centrum Poltransplant odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"
prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Ogłoszenie o wynikach konkursu (pdf)


Decyzja nr 1/2014
Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant"
w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówieniana realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku

Decyzja nr 1/2014 (pdf)


Decyzja nr 2/2014
z dnia 31 stycznia 2014 roku
Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant"

Decyzja nr 2/2014
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 20.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 999