bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2012 r.

Konkursy które ogłoszono w 2012 r.:

Dobór 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie:
Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł

Świadczeniodawcami mogą być podmioty leczniczej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl tj do godz. 11.00 dnia 19 grudnia 2012 r. na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie 2013(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2013 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2013 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

INFORMACJA

INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU I JEGO ROZSTRZYGNIĘCIU

W terminie 7 dni od przekazania oferentom decyzji Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” do przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje w 2013 roku świadczeń zdrowotnych w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku, w sprawie przydziału określonych ilości procedur wpłynęły dwa protesty od uczestników postępowania konkursowego - z Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Szpiku we Wrocławiu i z NZOZ Medigen Sp. z o.o. w Warszawie - zarzucające nieprawidłowe przeprowadzenie konkursu i wynikające stąd naruszenie interesu prawnego oferentów.

Komisja Konkursowa, po wnikliwym zbadaniu protestu stwierdza, że obywa protesty są bezzasadne.

Na wstępie należy podkreślić – co wszystkim oferentom jest wiadome, że Poltransplant będący jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia, funkcjonuje w oparciu o plan finansowy przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji wszystkich zadań statutowych jednostki, w tym dysponuje określoną pulą środków finansowych na Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Dokonując wyboru realizatorów świadczenia i rozstrzygnięcia konkursu Komisja może proponować Dyrektorowi Poltransplantu zawarcie umów w granicach posiadanych środków.

Niezależnie od powyższego ważne jest także zapewnienie ciągłości realizacji doborów. Protestujący oferenci mają pełną wiedzę o tym, że przyjmowane przez nich do realizacji zlecenia doboru z ostatnich tygodni 2012 roku obciążają budżet 2013 roku.

Komisja dokonała wyboru mając na uwadze:

1. wysokość środków, które Komisja może rozdzielić w postępowaniu konkursowym, która z kolei wynika z projektu planu finansowego Poltransplantu i jest istotnie ograniczona w stosunku do przewidywanego całorocznego kosztu przedmiotowych świadczeń,

2. zapewnienie ciągłości udzielania przedmiotowych świadczeń poprzez przyznanie procedur wszystkim oferentom dotychczas wykonującym zadanie;

3. koszt typowania potwierdzającego (kryterium ceny);

4. nie przekroczenie proponowanej przez oferentów liczby procedur;

5. przyznanie podmiotom, które po raz pierwszy będą realizować zadanie względnie małej liczby procedur;

6. liczba realizowanych procedur w 2012 r. oraz częstotliwość wskazań danego ośrodka w latach poprzednich

Podejmując decyzje Komisja nie mogła pomijać takich okoliczności jak konieczność znalezienia równowagi pomiędzy czasem realizacji doborów, liczbą wskazań danego wykonawcy przez ośrodki transplantacyjne lub pacjentów a ceną typowania potwierdzającego, która w świetle uwag wyrażonych na wstępie musi być brana pod uwagę.

Komisja uważa też za konieczne podkreślić okoliczność doskonale znaną protestującym oferentom , że corocznie, niezwłocznie po podpisaniu umów, Poltransplant rozpoczyna starania o pozyskanie wyższych środków niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania i kilkakrotnie w ciągu roku, w miarę pozyskiwania środków, umowy są zwiększane w drodze aneksów. Beneficjentami tak pozyskanych środków dotychczas zawsze był NZOZ Medigen Sp. z o.o. w Warszawie i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Szpiku we Wrocławiu.

Komisja konkursowa uważa, zezarzuty protestujących w istocie dotyczą kreowania polityki zdrowotnej a nie działań Poltransplantu, w tym przedmiotowego postępowania konkursowego.

W świetle podanych wyjaśnień zarzut preferowania jednego z oferentów jest niezasadny jako, że podmiot ten dokonuje doborów po cenie najniższej.

Podobnie kolejny zarzut dotyczący nieposiadania statusu podmiotu leczniczego przez innego oferenta jest chybiony jako, że podmiot ten, zgodnie z ustawa o działalności leczniczej, posiada wpis w właściwym rejestrze prowadzonym przez Wojewodę a także spełnia wymagania merytoryczne.

Przedstawiając powyższe Komisja konkursowa nie znalazła podstaw do zmiany wyników postępowania konkursowego.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Decyzja nr 1/2013
Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant"
w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku

Decyzja w pełnym brzmieniu PDF


REDYSTRYBUCJA SUROWIC 2012

Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :

- przyjmowanie surowic w/w pacjentów ze stacji dializ z całego kraju,

- rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,

- automatyczna redystrybucja surowic,

- rozdział i wysyłka redystrybuowanych surowic w zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. O,5 ml,

- zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic w ciągu 2012 r. wynosi 13 000.

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT bezzwłocznie po otrzymaniu przez Poltransplant planu finansowego na 2012 rok, podpisze umowę z wybranym w drodze niniejszego konkursu świadczeniodawcą na realizację w/w świadczeń w 2012 r.

Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność lecniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2012 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2012 r. świadczeń zdrowotnych: w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY

Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2012

ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą

Załącznik nr 1 do umowy,Wykaz jednostek , w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia

Załącznik nr 2 do umowy,Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.

Załącznik nr 3 do umowy,Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych

Załącznik nr 4 do umowy,Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy

WYNIKI KONKURSU:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Warszawa, 14.02.2012 r.

Dyrektor:
Prof.dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" informuje, że decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora "Poltransplantu" do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą wyłoniony został niżej wymieniony Świadczeniodawca :

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu , ul Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko


KLO 2012

Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie:

Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).

Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.

2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 400 000,00 zł.

Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2012 r. roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, bezzwłocznie po otrzymaniu przez Poltransplant planu finansowego na 2012 r., zostaną zawarte umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2012 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

WYNIKI KONKURSU

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 14.02.2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2012 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:
1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO;
2.oznaczanie PRA u potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO.

Komisja Konkursowa rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu w następujący sposób:

l.p. Nazwa ośrodka realizującego świadczenie Liczba badań HLA klasa I i II Liczba badań PRA
1. SP Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie 90 360
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 160 900
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 120 750
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 100 950
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 500 2500
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 165 900
7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 40 0
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 40 400
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 130 650
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 32 300

W dniu 06.02.2012 r. oferenci zostali powiadomieni o przyznanej im liczbie świadczeń.
Protestu ani innych środków odwoławczych nie wniesiono.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2012.html


DOBÓR 2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł

Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2011 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie 2012(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2012 roku.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

WYNIKI KONKURSU:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87


Warszawa, 29.12.2011 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. R. Danielewicz
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2011 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie Dobóru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie Dobóru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu: 75 x 20 000,00 zł = 1 500 000,00 zł

2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie: 50 x 20 000,00 zł = 1 000 000,00 zł

3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie: 100 x 20 000,00 zł = 2 000 000,00 zł

4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie: 25 x 20 000,00 zł = 500 000,00 zł

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 19.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 19.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 898