bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł
Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o konkursie 2011(wersja do druku)

2. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011roku

3. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionychszone w 2011 r.:

Redystrybucja surowic

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :

- przyjmowanie surowic w/w pacjentów ze stacji dializ z całego kraju,
- rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,
- automatyczna redystrybucja surowic,
- rozdział i wysyłka redystrybuowanych surowic w zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. O,5 ml,
- zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic w ciągu 2011 r. wynosi 13 000.

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT podpisze umowę z wybranym w drodze niniejszego konkursu świadczeniodawcą na realizację w/w świadczeń w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 lipca 2011 r. i przewiduje możliwość przedłużenia realizacji umowy w drodze aneksu do 31 grudnia 2011 r.

Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

"Poltransplant" zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez "Poltransplant" zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
na realizację w 2011 r. świadczeń zdrowotnych:

w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

Termin realizacji świadczeń:

od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
Ogłaszający konkurs przewiduje możliwość przedłużenia realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego konkursu do 31 grudnia 2011 r.

Konkurs ogłasza:

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego d/s Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warunki przystąpienia do konkursu :

1. posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem;
2. udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych realizacji których dotyczy oferta ;
3. terminowe złożenie kompletnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się i akceptacji :

-treści ogłoszenia,
-szczegółowychwarunków konkursu,
-zasadrealizacji świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent,
-projektu umowy;

2. zgodę na przystąpienie świadczeniodawcy do konkursu;
3. dane o oferencie w/g załącznika nr 1;
4. imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 30.08.1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.);
5. statut;
6. ofertę rzeczowo – finansową w/g załącznika nr 2;
7. potwierdzoną za zgodność kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu lub oświadczenie, że w przypadku podpisania umowy świadczeniodawca dołączy polisę OC w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;
8. potwierdzoną za zgodność kopię posiadanego pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz.1411 z póżn. zm.) ;
9. wielkość i strukturę zasobów oferenta zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem konkursu ;
10. informację o realizacji zadania objętego konkursem w latach ubiegłych ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego udzielał świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, jeżeli świadczeniodawca zawierał wcześniej takie umowy.

Świadczeniodawca, który nie spełni wymagań określonych w punktach 1 - 9 zostaje wykluczony z dalszego udziału w konkursie. Komisja może udzielić dodatkowego terminu na uzupełnienie oferty. Jeżeli świadczeniodawca nie uzupełni dokumentów konkursowych w w/w terminie zostanie wykluczony z konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwa świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od upływu terminu ich złożenia zgodnie z regulaminem działania Komisji konkursowej.

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej Komisja konkursowa dokonuje – w obecności świadczeniodawców (jeśli biorą udział):

- ustalenia prawidłowości ogłoszenia o konkursie i podaje listę zgłoszonych ofert;
- otwiera koperty z ofertami i podaje, które oferty spełniają warunki formalne podane w pkt 1 – 9;
- przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia świadczeniodawców.

W części niejawnej konkursu Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, która zapewnia ciągłość udzielania przedmiotowych świadczeń oraz może przeprowadzić negocjacje ze świadczeniodawcami w celu ustalenia liczby planowanych do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem oraz ceny za te świadczenia.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez "Poltransplant" zasad przeprowadzania konkursu, mają prawo złożyć środki odwoławcze i skargę na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O wniesieniu środków odwoławczych "Poltransplant"powiadomi niezwłocznie w formie pisemnej pozostałych świadczeniodawców, którzy złożyli ofertę i zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia danego środka odwoławczego.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej (www.poltransplant.org.pl) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2011 r. świadczeń zdrowotnych:
w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY

Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2011

ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą

Załącznik nr 1 do umowy, Wykaz jednostek , w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia

Załącznik nr 2 do umowy, Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.

Załącznik nr 3 do umowy, Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych

Załącznik nr 4 do umowy, Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy

WYNIK KONKURSU:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 29.04.2011 r.

Dyrektor: Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw TransplantacjiPoltransplantinformuje, że decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Poltransplantu do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tankowego w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą wyłoniony został niżej wymieniony Świadczeniodawca :

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu , ul Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2011.html


Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO) 2011

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie:
Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).
Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.

2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 400 000,00 zł.

Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2011 r. świadczeń zdrowotnych:

I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 590,00 zł.

II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Termin realizacji:

od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Konkurs ogłasza:

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego d/s Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem;

2. udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych o realizacje których ubiegają się;

3. terminowe złożenie kompletnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się i akceptacji :

-treści ogłoszenia,

-szczegółowych warunków konkursu,

-zasad realizacji świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent,

-projektu umowy;

2. zgodę na przystąpienie świadczeniodawcy do konkursu;

3. oświadczenie świadczeniodawcy o tym, że posiada stanowisko komputerowe działające w środowisku Microsoft Windows z dostępem do internetu;

4. dane o oferencie w/g załącznika nr 1;

5.imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 30.08.1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.);

6.statut;

7. ofertę rzeczowo – finansową w/g załącznika nr 2;

8. potwierdzoną za zgodność kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu lub oświadczenie, że w przypadku podpisania umowy świadczeniodawcy dołączy polisę OC w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;

9. potwierdzoną za zgodność kopię posiadanego pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz.1411 z póżn. zm.) lub oświadczenie – potwierdzone przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, że świadczeniodawca złożył wniosek o udzielenie pozwolenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów oraz i w wyniku zrealizowanej przez KCBTiK kontroli spełniania przez laboratorium świadczeniodawcy warunków wymaganych do uzyskania w/w pozwolenia, nie stwierdzono rażących uchybień

10. stopień wywiązania się z kontraktów na realizację w/w świadczeń w latach 2008-2010, jeżeli świadczeniodawca zawierał w tym okresie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu.

Świadczeniodawca, który nie spełni wymagań określonych w punktach 1 - 10 zostaje wykluczony z dalszego udziału w konkursie. Komisja może udzielić dodatkowego terminu na uzupełnienie oferty. Jeżeli świadczeniodawca nie uzupełni dokumentów konkursowych w w/w terminie zostanie wykluczony z konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwa świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od upływu terminu ich złożenia zgodnie z regulaminem działania Komisji konkursowej.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby badań zaproponowanych przez oferenta .

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej Komisja konkursowa dokonuje – w obecności świadczeniodawców (jeśli biorą udział):

- ustalenia prawidłowości ogłoszenia o konkursie i podaje listę zgłoszonych ofert;

- otwiera koperty z ofertami i podaje, które oferty spełniają warunki formalne podane w pkt 1–10;

- przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia oświadczenia świadczeniodawców.

W części niejawnej konkursu Komisja wybiera jedną lub większą liczbę ofert najkorzystniejszych, które zapewniają ciągłość udzielania przedmiotowych świadczeń oraz może przeprowadzić negocjacje ze świadczeniodawcami w celu ustalenia liczby planowanych do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem oraz ceny za te świadczenia.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania konkursu, maja prawo złożyć środki odwoławcze i skargę na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 grudnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

O wniesieniu środków odwoławczych Poltransplant powiadomi niezwłocznie w formie pisemnej pozostałych świadczeniodawców, którzy złożyli ofertę i zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia danego środka odwoławczego.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2010 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

WYNIKI KONKURSU:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 18.03.2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2011 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:

1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO;
2. oznaczanie PRA u potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO.

Komisja Konkursowa rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu w następujący sposób:

l.p. Nazwa ośrodka realizującego świadczenie Liczba badań HLA klasa I i II Liczba badań PRA
1. SP Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie 90 360
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 160 650
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 130 700
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 100 700
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 500 2600
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 170 850
7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 40 0
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 50 400
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 160 700
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 20 300

W dniu 10.03.2011 r. oferenci zostali powiadomieni o przyznanej im liczbie świadczeń.
Protestu ani innych środków odwoławczych nie wniesiono.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu:

http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2011.html


Dobór 2011

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł
Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Załączniki:


1. Ogłoszenie o konkursie 2011(wersja do druku)

2. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011roku

3. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

WYNIKI KONKURSU:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2010 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011 r.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu:74 x 20 000,00 zł = 1 480 000,00 zł
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie: 45 x 20 000,00 zł = 900 000,00 zł
3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie: 102 x 20 000,00 zł = 2 040 000,00 zł
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie: 29 x 20 000,00 zł = 580 000,00 zł

Przewodnicząca Komisji
Mgr Jolanta Żalikowska-HołoweńkoOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 19.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 19.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 109