bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2010 r.

Konkurs na organizację szkolenia dla koordynatorów transplantacyjnych

Ogłoszenie ukazało się w dzienniku "Życie Warszawy" 20 września 2010 r.


POLTRANSPLANT OGŁASZA KONKURS
I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA DLA KOORDYNATORÓW TRANSPLANTACYJNYCH

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 1 lipca 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szkoleń osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz. U. Nr 64, poz. 403) Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 15 listopada – 15 grudnia 2010 r., dwudniowego specjalistycznego szkolenia wstępnego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów.

Przedmiot konkursu:

Organizacja dwudniowego szkolenia, w Warszawie dla 100-150 koordynatorów transplantacyjnych , dla których oferent zapewni nocleg w centrum Warszawy oraz wyżywienie, salę wykładową ze sprzętem audiowizualnym i zatrudnieni profesjonalnych wykładowców, którzy zrealizują program szkolenia określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szkoleń osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz. U. Nr 64, poz. 403).

Szczegółowa specyfikacja warunków konkursu, w tym szczegółowy program szkolenia oraz warunków jakie muszą spełnić oferenci dostępna jest w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT,
Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2010 r. o godzinie 11,00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz negocjacji warunków umowy.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Specyfikacja warunków konkursu ofert w zakresie szkolenia specjalistycznego, wstępnego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów:

wersja MS Word (doc)
Wersja PDF

WYNIKI KONKURSU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA WSTEPNĘGO KOORDYNATORÓW

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 2010-10-05

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Sekretariat tel. (+48 22) 622 58 06
fax (+48 22) 622 32 43
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl

WYNIKI KONKURSU
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA WSTEPNĘGO KOORDYNATORÓW

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.10.2010 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia wstępnego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek krwionośnych i narządów Komisja zdecydowała się na zawarcie umowy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski

Ogłoszenie ukazało się na stronach Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html


Ogłoszenie ukazało się w dzienniku "Rzeczpospolita" 13 maja 2010 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:
pracownik do obsługi stanowisk koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju i do organizacji szkoleń koordynatorów.

1. Do obowiązków pracownika należeć będą organizacyjna, administracyjna oraz prawna obsługa koordynatorów działających na ternie kraju oraz obsługa prawna innych zadań ustawowych i statutowych Poltransplantu,
W tym:
• sporządzanie umów cywilnoprawnych z koordynatorami i obsługa finansowo-prawna umów;
• monitorowanie pracy koordynatorów, udzielanie im pomocy w sprawach organizacyjnych i prawnych;
• opracowywanie sprawozdań dla ministra zdrowia z działalności koordynatorów w zakładach opieki zdrowotnej na terenie kraju;
• organizacja szkoleń koordynatorów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów, szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i pępowinowej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji;
• realizacja wniosków zakładów opieki zdrowotnej o udzielenie przez Ministra Zdrowia pozwolenia na pobieranie, przechowywania i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów,
• monitorowanie wniosków o wydanie zgody na wywóz i przywóz komórek, tkanek i narządów z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• monitorowanie zaleceń WHO i regulacji europejskich (Rady Europy) oraz dyrektyw Wspólnoty Europejskiej w obszarze transplantologii i ich wdrażania i przestrzegania w kraju.

2.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniało poniższe wymagania:
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• biegła znajomość języka angielskiego i obsługa PC;
• znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;
• znajomość zasad i procedur pobierania, przechowywania i przeszczeiania komórek, tkanek i narządów i uregulowań prawnych w tym zakresie
• znajomość dyrektyw, rekomendacji i zaleceń Wspólnoty Europejskiej, Rady Europy i Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów.
W ocenie kandydatów będzie brane dodatkowo pod uwagę doświadczenie zawodowe potwierdzające:
• umiejętność współpracy ze środowiskiem medycznym;
• umiejętność gromadzenia danych statystycznych, analiz i opracowań medycznych;
• doświadczenie w działalności wydawniczej;
• doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń, konferencji;
• doświadczenie we współpracy ze środkami masowego przekazu i instytucjami pozarządowymi;
• znajomość funkcjonowania międzynarodowych organizacji zajmujących się wymianą narządów i doświadczenie we współpracy z takimi organizacjami.

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać;
• dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
• inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT,
Aleje Jerozolimskie 87,02-001 Warszawa

5.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Poltransplantu. Komisja dokona oceny ofert i zaprosi kandydatów spełniających kryteria formalne i merytoryczne, zawiadamiając ich o terminie indywidualnego spotkania co najmniej na 3 dni przed datą spotkania,

6. POLTRANSPLANT zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawa przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Ogłoszenie ukazało się na stronach Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html


Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010 r. w zakresie: Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku za maksymalną cenę jednostkową 350,00 zł.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

1. Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)
2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.
3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie
4. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy
5. Zasady realizacji
6. Umowa na realizację świadczenia
7. Załączniki - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe
8. Załącznik nr 3 - Karta Ewidencyjna Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
9. Załącznik nr 4 - Karta potencjalnego dawcy szpiku

Wyniki konkursu:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87

Warszawa, 08.04.2010 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. zakończył się konkursu ofert ogłoszony przez Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” działającego w imieniu Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badania potencjalnych dawców szpiku dla Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2010 r.
Komisja konkursowa rozdzieliła świadczenia będące przedmiotem konkursu i wytypowała niżej wymienione ośrodki do zawarcia umów:

1. Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi - 360 procedur x 350,00 zł,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - 360 procedur x 350,00 zł,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - 360 procedur x 350,00 zł,
4. Regionalne CentrumKrwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - 200 procedur x 350,00 zł,
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - 360 procedur x 350,00 zł,
6. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - 360 procedur x 350,00 zł.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html


Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony 2010

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010 r. w zakresie:

Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;

2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibiePoltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Załączniki:
1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2010 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

WYNIKI KONKURSU:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 11.02.2010 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2010 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:
1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki zgłoszonych do KLO;
2. oznaczanie PRA u pacjentów zgłoszonych do KLO.
Komisja Konkursowa rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu w następujący sposób:

l.p. Nazwa ośrodka realizującego świadczenie Liczba badań HLA klasa I i II Liczba badań PRA
1. SP Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie 80 180
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 150 580
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 110 350
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 140 370
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 400 2500
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 140 600
7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 30 0
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.M. Kopernika w Łodzi 40 200
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 120 400
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 0 300

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji
mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Informacja ukazała się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.html


Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku 2010

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego oferenci mają prawo wnosić umotywowane skargi i protesty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie 2010 (wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

3. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2010 roku

4. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

Ogłoszenie wraz z załącznikami

WYNIKI KONKURSU:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87


Warszawa, 29.12.2009 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.12. 2009 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2010r.
Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2010 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu – 90
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – 40
3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie – 90
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie – 35

Przewodnicząca Komisji
Mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronach Poltransplantu:http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2010.htmlOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 19.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 18.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 278