bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2009 r.

Ogłoszenia konkursowe dotyczące roku 2009:

Konkurs w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2009 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 r. w zakresie:


I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa


Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie wersja do druku

Załączniki dotyczące Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2009 r. w zakresie:Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
2. Załącznik nr 1 do CRNDSiKP 2009 "Oświadczenie"
3. Załącznik nr 2 do CRNDSiKP 2009 "Formularz zgłoszeniowy"
4. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2009 r.
5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
6. Załączniki 1,2,5,6: Wykaz badań, Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno-finansowe
7. Załącznik nr 3 "Karta Ewidencyjna" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej
8. Załącznik nr 4 "Karta Dawcy" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

Wyniki konkursu:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87

Warszawa,02.02.2009 r.


Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2009r. w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 r.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2009 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

1. NZOZ Medigen w Warszawie - 100;
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - 600;
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach –200;
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie - 400;
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 AM w Gdańsku - 240;
6. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie - 200;
7. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - 100;
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi – 65;
9. CentralnegoSzpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 65;
10. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – 60;
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Szczecinie – 200;
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – 250;
13. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – 100;
14. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – 40;
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – 150;

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie o konkursie ukazało się na stronie Poltransplantu http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2009.html


Konkurs w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2009 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 r. w zakresie:


I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa


Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie wersja do druku

Załączniki dotyczące Krajowej Listy Oczekujących:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2009 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie_87

Warszawa, 30.01.2009 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.01.2009 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:

1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki zgłoszonych do KLO;

2. oznaczanie PRA u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Komisja Konkursowa rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu w następujący sposób:

L.p. Nazwa ośrodka realizującego świadczenie Liczba badań HLA klasa I i II Liczba badań PRA
1. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 50 180
2. SP Szpital Kliniczny Nr 1 AM w Gdańsku 120 620
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 120 400
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 80 280
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 380 2500
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 70 450
7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 25 80
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 30 200
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 120 400
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 30 350

Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji
mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2009.html


Konkurs w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2009 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego oferenci mają prawo wnosić umotywowane skargi i protesty.

Załączniki:


1. Ogłoszenie o konkursie 2009 (wersja do druku)
2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu.
3. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2009 roku
4. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku
5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów
6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku
7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru.doc
8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

Ogłoszenie wraz z załącznikami :

Ogłoszenie o wynikach:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Warszawa, 15.12.2008 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.122008 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2009r.
Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2009 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu – 45
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – 45
3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie – 45
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie – 45

Przewodnicząca Komisji
Mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2009.htmlOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 18.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 18.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 637