bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2008 r.

Konkursy ofert, które odbyły się w 2008 r.:

Konkurs w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:

I.Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II.Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;

2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie wersja do druku

Załączniki do części dotyczącej Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

2a. Załącznik nr 1 do CRNDSiKP 2008 "Oświadczenie"

2b. Załącznik nr 2 do CRNDSiKP 2008 "Formularz zgłoszeniowy"

3. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

4. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

5. Załącznik nr 3 "Karta Ewidencyjna" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

6. Załącznik nr 4 "Karta Dawcy" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2008.html

Wyniki konkursu:

Podział procedur w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

L.p. Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Liczba badań potencjalnych dawców szpiku Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa Wartość umowy
1. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 300 710,00 213 000,00
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 1260 710,00 894 600,00
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 300 710,00 335 000,00
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 300 710,00 213 000,00
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 400 710,00 284 000,00
6. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku 200 710,00 142 000,00
7. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 100 710,00 71 000,00
8. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 80 710,00 56 800,00
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 60 710,00 42 600,00
10. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 50 710,00 35 500,00
11. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 100 600,00 60 000,00
12. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 250 710,00 177 500,00
RAZEM 3 400 2 403 000,00

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2008.html


Konkurs w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2008 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:

I.Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II.Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie wersja do druku

Załączniki do części dotyczącej Krajowej Listy Oczekujących:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2008 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

Ogłoszenie oraz załączniki dotyczące KLO spakowane

Wyniki konkursu:

Podział procedur w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2008 r.

L.p. Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Liczba badań HLA Cena jednostkowa badania HLA w zł. Wartość usługi w zł. Liczba badań PRA Cena jednostkowa badania PRA w zł. Wartość usługi w zł
1. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 80 746,00 59 680,00 180 67,90 12 220,00
2. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku 140 746,00 104 440,00 600 67,90 40 740,00
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 120 746,00 89,520,00 400 67,90 27 160,00
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 80 746,00 59,680,00 200 67,90 13 580,00
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 350 746,00 257 250,00 2200 67,90 149 380,00
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 60 746,00 44 760,00 500 57,00 28 500,00
7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 30 746,00 22 380,00 100 56,00 5 600,00
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 35 746,00 26 110,00 180 67,90 12 222,00
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 140 746,00 104 440,00 400 67,90 27 160,00
10 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 30 746,00 22 380,00 380 67,90 25 802,00
RAZEM 1160 790 640,00 5140 342 366,00

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2008.html


Konkurs w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego oferenci mają prawo wnosić umotywowane skargi i protesty.

1. Ogłoszenie o konkursie 2008 (wersja do druku)
2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu.
3. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 roku
4. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku
5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów
6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku
7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru
8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Wyniki konkursu:

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI

„POLTRANSPLANT”

 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

Warszawa, 17.12.2007 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia2007 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu – 55
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – 35
3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie – 55
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie – 10

W załączeniu przesyłam plan merytoryczno – finansowy, którego zaakceptowanie będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przewodnicząca Komisji

Mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2008.htmlOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 18.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 565