bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2007 r.

Konkursy ogłaszane w 2007 r.:

Dobór NIespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r.

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r.w zakresie:
I.Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert .
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferenci mają prawo wnosić umotywowane skargi i protesty.
1. Ogłoszenie o konkursie 2007 (wersja do druku)
2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu.
3. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 roku
4. Umowa na realizację świadczenia Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku
5. Załącznik nr 1 do umowy Zasady Doboru i Algorytm Poszukiwania 2007
6. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów
7. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku
8. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru.doc

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/dobor_2007.html


Dobór NIespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r. Wyniki

W dniu 12 stycznia 2007 r. w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r.
Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu 57
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 27
NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie 57
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie 9

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/dobor_2007.html


CRNDSiKP 2007

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno– Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie:
I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawcówszpiku.
II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należyskładać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

Szczegółowe warunki oraz załaczniki do części: Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, Rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku w pliku ZIP:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie: Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

2. Załącznik nr 1, Oświadczenie

3. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2007

4. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

5. Załącznik nr 3: Karta ewidencyjna

6. Załącznik nr 4: Karta dawcy

7. Załączniki do umowy

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/crndsikp_2007.html

WYNIKI

Podział procedur w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2007 r.

L.p. Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Liczba badań potencjalnych dawców szpiku Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa Wartość umowy
1. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 150 670,00 100 500,00
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 800 670,00 536 000,00
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 500 670,00 335 000,00
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 150 668,57 100 285,50
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 550 670,00 368 500,00
6. NZOZ Medigen w Warszawie 150 670,00 100 500,00
7. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku 200 670,00 134 000,00
8. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 100 670,00 67 000,00
9. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

70 670,00 46 900,00
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 50 670,00 33 500,00
11. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 50 670,00 33 500,00
12. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 100 440,00 44 000,00
13. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie

100 670,00 67 000,00
Razem 2970

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/crndsikp_2007.html


KLO 2007

 Ogłoszenie Badanie Antygenów HLA Oznaczanie PRA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno– Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie:
I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawcówszpiku.
II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

Szczegółówe warunki oraz załączniki do części: Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony, Badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki, Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO spakowane w formacie ZIP:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

2. Załącznik nr 1 do oferty: Formularz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2 do oferty: Oferta rzeczowo-finansowa

4. Zasady realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2007 r.

5. Umowa o przekazanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/klo_2007.html

WYNIKI

Podział procedur w zakresieKrajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2007 r.

L.p. Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Liczba badań HLA Cena jednostkowa badania HLA w zł. Wartość usługi w zł. Liczba badań PRA Cena jednostkowa badania PRA w zł. Wartość usługi w zł.
1. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 70 740,0 51 800,00 180 53,00 9 540,00
2. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku 120 740,0 88 800,00 560 53,00 29 680,00
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 140 740,0 103 600,00 350 53,00 18 550,00
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 100 740,0 74 000,00 200 53,00 10 600,00
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 400 735,6 294 240,00 2300 53,00 121 900,00
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 110 740,0 81 400,00 590 53,00 31 270,00
7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 25 740,0 18 500,00 60 53,00 3 180,00
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 50 740,0 37 000,00 180 53,00 9 6540,00
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 150 740,0 111 000,00 380 53,00 20 140,00
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 30 740,0 22 200,00 350 53,00 18 550,00
Razem 1195 882 540,00 5150 272 950,00

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/klo_2007.html
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 805