bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkursy 2006 r.

Konkursy ogłaszane w 2006 r.:

Wyniki konkursu ofert Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2006 r.
Lp. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej Liczba doborów par dawca-biorca
1 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDS we Wrocławiu 40
2 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 25
3 NZOZ MEDiGEN w Warszawie 45
4 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie 8
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej AM w Katowicach 10
RAZEM 128

* Usługa obejmuje koszty badania antygenów zgodności tkankowej biorcy przeszczepu oraz dawca.

Maksymalna kwota ryczałtu na dobranie pary dawca - biorca - 20.000 zł.

Zwrot środków finansowych wg. realnie poniesionych kosztów doboru i przedstawionych faktur.

Procedura doboru musi być uzgadniana ze zlecającym poszukiwania ośrodkiem transplantacyjnym.

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/dobor_2006.html


OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2006 r. w zakresie:

I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II. Krajowej Listy Biorców Przeszczepów Unaczynionych. Przedmiotem konkursu jest :

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki ;

2. oznaczanie PRA ( poziom przeciwciał w surowicy ) u pacjentów zgłoszonych do KLBPU.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert .

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Szegółowe warunki konkursu KLB 2006

2. Szczegółowe warunki konkursu Rejestr 2006

2. Załącznik nr1 do oferty

3. Załącznik nr1 do szczegółowych warunków konkursu 2006

3. Załącznik nr2 do oferty

4. Zasady CRNDSiKP

4. Zasady realizacji KLB

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych - rozwój CRNDSiKP

5. Umowa KLB 2006

6. Załączniki do umowy KLB

6. Załącznik nr3 - Karta ewidencyjna

7. Załącznik nr4 - Karta dawcy

8. Załączniki do umowy Rejestr 2006

/całość spakowana w formacie .zip/

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/crnds_2006.html

Wyniki konkursu ofert Centralny Rejestr NIespokrewnionych Dawców Szpiku w 2006 r. Rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku

Lp. Nazwa Zakladu Opieki Zdrowotnej Liczba badań potencjalnych dawców szpiku Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa
1. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 200 620,0
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 550 620,0
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 300 620,0
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 50 620,0
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 500 620,0
6. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 100 620,0
7. SP Szpital Kliniczny Nr 1 AM w Gdańsku 200 620,0
8. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 100 620,0
9. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 40 620,0
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 60 620,0
11. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 40 620,0
12. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 50 350,0
13. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 80 620,0
RAZEM 2270 --------

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/crnds_2006.html


OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2006 r. w zakresie:

I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II. Krajowej Listy Biorców Przeszczepów Unaczynionych. Przedmiotem konkursu jest :

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki ;

2. oznaczanie PRA ( poziom przeciwciał w surowicy ) u pacjentów zgłoszonych do KLBPU.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert .

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Szegółowe warunki konkursu KLB 2006

2. Szczegółowe warunki konkursu Rejestr 2006

2. Załącznik nr1 do oferty

3. Załącznik nr1 do szczegółowych warunków konkursu 2006

3. Załącznik nr2 do oferty

4. Zasady CRNDSiKP

4. Zasady realizacji KLB

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych - rozwój CRNDSiKP

5. Umowa KLB 2006

6. Załączniki do umowy KLB

6. Załącznik nr3 - Karta ewidencyjna

7. Załącznik nr4 - Karta dawcy

8. Załączniki do umowy Rejestr 2006

/całość spakowana w formacie .zip/


Wyniki konkursu ofert 2006 Badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki
Oznaczanie PRA ( poziom przeciwciał w surowicy ) u pacjentów zgłoszonych do KLBPU.

L.p. Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Liczba badań HLA Cena jednostkowa badania HLA w zł. Liczba badań PRA Cena jednostkowa badania PRA w zł.
1. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 80 733.00 200 50,00
2. SP Szpital Kliniczny Nr 1 AM w Gdańsku 120 733,00 530 50,00
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 65 733,00 335 50,00
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 80 733,00 200 50,00
5. Wojskowy Instytut Medyczny Warszawie 5 350,00 15 50,00
6. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 450 733,00 2500 50,00
7. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 100 733,00 530 50,00
8. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 15 733,00 40 50,00
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 50 733,00 200 50,00
10. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 150 733,00 400 50,00
11. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 30 733,00 500 43,00
RAZEM 1145 5450

Ogłoszenie opublikowane na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/klbpu_2006.htmlOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 701