bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Statut

STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.

1. Przedmiotem działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).
2. Do zadań Poltransplantu należy:
1) prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
2) zwracanie zakładom opieki zdrowotnej kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319);
3) finansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
4) finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
5) organizowanie konkursów ofert na:
a) procedurę pobierania, badania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,
b) procedurę poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,
 na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
6) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
7) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;
8) współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;
9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;
10) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;
11) organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;
12) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
13) przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
14) udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
15) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
16) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 30 maja każdego roku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów;
17) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;
18) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 2.

1. Siedzibą Poltransplantu jest Warszawa.
2. Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Działalnością Poltransplantu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.
3. Zastępców Dyrektora, o których mowa w ust. 2, zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Zastępcy Dyrektora, o których mowa w ust. 2, są wyłaniani w drodze konkursu.

§ 4.

W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;
2) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
3) Zespół do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;
4) Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
5) Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;
6) Zespół Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;
7) Sekretariat.

§ 5.

1. Działalność Poltransplantu jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Poltransplant sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.


1. Do osób zatrudnionych w Poltransplancie stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


Statut stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58


Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 119