bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2019 r. dla Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów w zakresie badania HLA i PRA.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1000), Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji
„Poltransplant” oraz zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza
świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
w 2019 r. dla Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów
w zakresie badania HLA i PRA.


1. Ogłoszenie o konkursie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
3. Załącznik Nr 1 do oferty: Dane świadczeniodawcy
4. Załącznik Nr 2 do oferty: Oferta rzeczowo–finansowa
5. ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 2019 dla Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów w zakresie badanie antygenów układu HLA i oznaczanie PRA pacjentów.
6. Wzór Umowy na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów.
7. Wykaz stacji stacji dializ, ośrodków kwalifikujących/przeszczepiających narządy,które obejmuje swoją działalnością Zleceniobiorca, Wykaz wykonanych badań w okresie, Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe, Zestawienie wykonania świadczeń według stanu na dzień 31 października.(Załączniki do umowy)


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2019 r. dla
Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów
w zakresie badania HLA i PRA” w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 10.00 na
adres:
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT,
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 11.00.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert
poprzez zamieszczenie informacji na stronie bip.poltransplant.org.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Poltransplantu.


Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert


04.06.2019:

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert


17.06.2019:

Decyzja nr 1/2019 Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"


26.06.2019:

Decyzja nr 2/2019 Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"


Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 24.04.2019
Dokument oglądany razy: 1152