bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na krajową listę osób oczekujących na przeszczep

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczep narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.
Przedmiotem konkursu jest:
1. przyjmowanie surowic ww. pacjentów ze stacji dializ z całego kraju,
2. rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,
3. automatyczne porcjowanie surowic,
4. rozdział i wysyłka poporcjowanych surowic w zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. 0,5 ml
5. przekazanie do pracowni regionalnych wraz z zamrożonymi surowicami dokumentacji papierowej lub elektronicznej (umożliwiającej identyfikację surowicy i biorcy), zgodnej z wymogami zlecenia badania laboratoryjnego.
6. zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami, w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego


1. Ogłoszenie o konkursie wraz z zaproszeniem do składania ofert
2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu
3. Załącznik nr 1 do oferty: Dane świadczeniodawcy
4. Załącznik nr 2 do oferty: Oferta rzeczowo-finansowa
5. Zasady realizacji świadczeń zdrowotnych w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
6. Wzór umowy
7. Załącznik nr 1 do Umowy: Wykaz 9 jednostek, w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia
8. Załącznik nr 2 do Umowy: Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych
9. Załącznik nr 3 do Umowy: Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych
10. Załącznik nr 4 do Umowy: Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy
11. Załącznik nr 5 do Umowy: Zestawienie wykonania świadczeń


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą” w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 10:00 na adres:


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 14:00.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Poltransplantu i ogłoszenie na stronie internetowej bip.poltransplant.org.pl.


24.05.2019:

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert


Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 30.04.2019
Dokument oglądany razy: 527