bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.10.18-30.09.19 r. w zakresie Poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (al. Jerozolimskie 87) na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant i zgodnie z ustawą
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w zakresie
Poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór alogenicznych dawców komórek krwiotwórczych w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedur medycznych:

  • przeszczepienia komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego;
  • przeszczepienia komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego.

Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 12’000’000,00 złotych
= 500 procedur x 24 000,00 zł (maksymalne dofinansowanie procedury).

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze posiadające pozwolenie Ministra Zdrowia na alogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych.

Podmioty przed złożeniem ofert zapoznają się z „Wymaganiami dotyczącymi ofert i szczegółowymi warunkami konkursu”, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9 - 16 lub na stronie internetowej www.bip.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych” w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 10.00 na adres:

Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi.

Dyrektor
Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego
ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
Dr hab. med. Artur Kamiński

Warszawa, 06 lipca 2018 r.


27 lipca 2018 r.

Komunikat

Informujemy, że termin otwarcia ofert konkursowych ulega przesunięciu z godz. 11.00 dnia 30 lipca 2018 r. na godz. 13.00 dnia 30 lipca 2018 r.
Pozostałe terminy i warunki konkursu nie ulegają zmianie.


dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu


1. Ogłoszenie o konkursie w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych. (wersja do druku).
2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.
3. Wzór Umowy w sprawie Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych i/lub Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych.
4. Zasady Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych i Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku.
5. Załącznik nr 2 do umowy -WNIOSEK O PRZESZUKANIE REJESTRÓW I FINANSOWANIE DOBORU DAWCY.
6. Załącznik nr 3 do umowy - Zgoda na finansowanie poszukiwania i doboru dawcy komórek krwiotwórczych na podstawie wniosku.
7. Załącznik Nr 6 do umowy - OŚWIADCZENIE O WYNIKU DOBORU.
8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno-finansowe, Okresowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru dawców komórek krwiotwórczych w ramach realizacji Poszukiwania i Doboru Dawców komórek krwiotwórczych.


19 lipca 2018 r:

9. Informacja o cenach w złożonych do Poltransplantu ofertach konkursowych na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie
Poszukiwanie i Dobór Niespokrewnionych Dawców Komórek Krwiotwórczych w 2018 roku.

10. Instrukcja wypełniania tabel ofertowych do konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r. w zakresie Poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych.


9 sierpnia 2018 r.:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


23 sierpnia 2018 r.:

Decyzja nr 2/2018 z dnia 21.08.2018 r.
Decyzja nr 3/2018 z dnia 21.08.2018 r.
Decyzja nr 4/2018 z dnia 21.08.2018 r.

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 06.07.2018
Dokument oglądany razy: 2674