bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku - 2015

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno–Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno–Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2015 r. w zakresie:
Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku i komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 7 200 000,00 zł = 360 procedur x 20 tys. zł (maksymalny koszt kalkulacyjny).

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie objętym konkursem i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl tj. do dnia 4 grudnia 2014 r. na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl, na tablicy ogłoszeń Poltransplantu oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.


Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Dyrektor
Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego
do Spraw. Transplantacji POLTRANSPLANT
prof. dr hab. med. Roman Danielewicz


Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie 2015 (wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2015 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2015 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2015 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów i dobór dawcy

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku o przeszukanie rejestrów i dobór niespokrewnionego dawcy szpiku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru dawcy niespokrewnionego

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno-finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych dawców szpiku w 2015 r.

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.11.2014
Dokument oglądany razy: 1591