bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji Poltransplant

Warszawa, 28 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERTCentrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie:


Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).
Przedmiotem konkursu jest:


1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 550 000,00 zł.

Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.


Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2014 r. roku o godzinie 11.30 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.


Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .


Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2014 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2014 r. świadczeń zdrowotnych:
I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 590,00 zł.
II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2014 r. Dane świadczeniodawcy

Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2014 r.

Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe


WYNIKI KONKURSU

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Warszawa 25 kwietnia 2014 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczep unaczyniony:


1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych;
2. oznaczanie PRA u pacjentów zgłoszonych do KLO.


Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu w następujący sposób:

L.p.
Nazwa ośrodka realizującego świadczenie

Liczba badań HLA
klasa I i II

Liczba badań
PRA

1. SP Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 80 360
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 240 1000
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 200 720
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 130 1100
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 480 3000
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 170 950
7. C S K Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 30 0
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im .M. Kopernika w Łodzi 80 450
9. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 150 700
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 30 250


Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 28.03.2014
Dokument oglądany razy: 1353