bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie „Poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie

Protest zgłoszony do konkursu wraz z odpowiedzią komisji konkursowej:

Protest dotyczący konkursu "Poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej"

Odpowiedź na wniesiony protest


Warszawa 2017.08.24.

Sprostowanie

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22 sierpnia br. o konkursie na „Poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant informuje, że w związku z podaniem w ogłoszeniu błędnej daty składania ofert (podano dzień 4 września), wprowadza następujące zmiany w treści ogłoszenia:
- uchyla informację mówiącą, że oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia;
- wprowadza informację, że oferty można składać do dnia 11 września do godz. 10.00;
- wprowadza informację, że otwarcie ofert nastąpi 11 września o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Odpowiedni fragment ogłoszenia w zmienionej postaci brzmi:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej” do dnia 11 września 2017 r. do godz. 10.00 na adres: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Poltransplantu”.

W pozostałym zakresie, treść ogłoszenia i załączników pozostają bez zmian.

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu


Warszawa 2017-08-22

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie (al. Jerozolimskie 87) na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie „Poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej”.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór dawców komórek krwiotwórczych w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepienia komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 500 000,00 zł
(25 procedur po 20 000,00 zł jako maksymalny koszt całkowity procedury).

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu. Podmioty zainteresowane składaniem ofert zapoznają się z „Wymaganiami dotyczącymi ofert i szczegółowymi warunkami konkursu”, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9 - 16 lub na stronach www.poltransplant.org.pl oraz www.bip.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na poszukiwanie i dobór haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 4 września 2017 r. do godz. 10.00 na adres: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2017 r. o godz. 13.30 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie informacji na stronach www.poltransplant.org.pl i www.bip.poltransplant.org.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poltransplantu oraz poprzez pisemne zawiadomienie oferentów.
Poltransplant zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi, co jest opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dr hab. med. Artur Kamiński

Dyrektor Poltransplantu


Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
3. Wzór umowy w sprawie Poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej w 2017 r.
4. Załącznik 1a do umowy. Zasady poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w 2017 roku.
5. Załącznik 1b do umowy. Algorytm doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w 2017 r.
6. Załącznik Nr 2 do umowy. WNIOSEK O POSZUKIWANIE I DOBÓR DAWCY HAPLOIDENTYCZNEGO.
7. Załącznik Nr 3 do umowy. Zlecenie realizacji wniosku o poszukiwanie i dobór haploidentycznego dawcy komórek krwiotwórczych.
8. Załącznik nr. 6 do umowy. OŚWIADCZENIE O WYNIKU POSZUKIWANIA I DOBORU HAPLOIDENTYCZNEGO DAWCY KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH.
9. Załącznik nr 4 do umowy. Plan merytoryczno-finansowy
10. Załącznik nr 5 do umowy. Rozliczenie merytoryczno-finansowe Doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w 2017 r.
11. Załącznik nr 7 do umowy. Finalne rozliczenie merytoryczno-finansowe Doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w 2017 r.
12. Załącznik nr 8 do umowy. Przewidywana do wykonania liczba procedur Doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych w 2017 r.

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 22.08.2017
Dokument oglądany razy: 1202