bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

UNIEWAŻNIONY - ODWOŁANY - Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej.

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie:
Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór dawców komórek krwiotwórczych w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 500 000,00 zł = 25 procedur x 20.000,00. zł (maksymalny koszt kalkulacyjny).

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie objętym konkursem i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl tj. do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2017 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl, na tablicy ogłoszeń Poltransplantu oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.Dyrektor
Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego
do Spraw. Transplantacji POLTRANSPLANT
Dr hab. n. med. Artur Kamiński


Warszawa, 20 lipca 2017 r.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Kwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej
3. Wzór umowy w sprawie Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych
4. Zasady Poszukiwania i Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych w 2017 roku
5. Algorytm Doboru Haploidentycznych Dawców Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2017 r.
6. WNIOSEK O POSZUKIWANIE I DOBÓR DAWCY HAPLOIDENTYCZNEGO
7. Zlecenie realizacji wniosku o poszukiwanie i dobór haploidentycznego dawcy komórek krwiotwórczych
8. OŚWIADCZENIE O WYNIKU POSZUKIWANIA I DOBORU HAPLOIDENTYCZNEGO DAWCY KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
9. Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno-finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru haploidentycznych


Warszawa 7 sierpnia 2017 r.


Ogłoszenie Komisji Konkursowej
w sprawie przełożenia terminu posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej na dzień 9 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
(miejsce: siedziba Poltransplantu, al. Jerozolimskie 87).


Zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora Poltransplantu oraz regulaminem komisji konkursowej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie konkursu na Poszukiwanie i Dobór Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych ze Szpiku i z Krwi Obwodowej Komisja Konkursowa informuje, że posiedzenie komisji konkursowej w dniu 4 sierpnia 2017 r. nie zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty.

Ze względu na ograniczenia czasowe wynikłe z przedłużonego czasu trwania innych zaplanowanych tego dnia postępowań konkursowych Komisja zdecydowała o przełożeniu postępowania konkursowego na dzień 9 sierpnia (środa) na godzinę 10.30. Koperty z ofertami nie zostały otwarte.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. med. Jarosław Czerwiński
zastępca dyr. Poltransplantu ds. medycznych


Decyzja o odwołaniu konkursu

Decyzja o unieważnieniu konkursu

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.07.2017
Dokument oglądany razy: 822