bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ponowny Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” z siedzibą w Warszawie

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ogłasza ponowny konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko zastępcy dyrektora do Spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie (02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87)

1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” powinien spełniać następujące wymagania formalne:


1) posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne;
2) posiadać obywatelstwo polskie;
3) korzystać z pełni praw publicznych;
4) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
5) nie być karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
6) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu ukończenia wydziału ekonomicznego wyższej uczelni,
- w punkcie - 2 kopii dowodu osobistego,
- w punktach 3-6 - złożenia oddzielnych pisemnych oświadczeń.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1) posiadać co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie zdrowia;
2) wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej przepisów prawnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
3) wykazać znajomość Programu Wieloletniego na lata 2010-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”;
4) wykazać znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem planowania budżetowego;
5) wykazać znajomość obowiązujących w Polsce przepisów o finansowaniu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
6) wykazać znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7) posiadać znajomość rachunkowości;
8) znać zasady obiegu dokumentów;
9) znać sposób ewidencji wynagrodzeń;
10) posiadać umiejętność rekrutacji pracowników;
11) posiadać umiejętność sporządzenia planu finansowego instytucji;
12) posiadać umiejętność obsługi komputera i standardowych aplikacji (edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych);
13) znać język angielski w stopniu komunikatywnym.
Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu zaświadczenia z miejsca pracy,
- w punktach 2-11 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z członkami komisji konkursowej i może być poparte przedstawieniem zaświadczeń o odbyciu kursów i szkoleń z zakresu wymaganej wiedzy i doświadczenia zawodowego,
- w punktach 12 i 13 złożenia oddzielnych pisemnych oświadczeń,


3. Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:
1) znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
2) znajomość funkcjonowania polskich i międzynarodowych organizacji działających w obszarze pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
3) doświadczenie we współpracy z podmiotami działających w obszarze rekrutacji dawców szpiku, pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych;
4) doświadczenie w realizacji konkursów w ramach programów polityki zdrowotnej;
5) umiejętność gromadzenia danych statystycznych i ich analiz;
6) doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
7) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych w punktach 1-7 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z członkami komisji konkursowej i może być poparte przedstawieniem zaświadczeń o odbyciu kursów i szkoleń z zakresu wymaganej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

4. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

5. Wymagane oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, albo przesłać z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-finansowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant” wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00

7. Termin rozstrzygnięcia ofert nastąpi 31 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00

8. Statut i regulamin organizacyjny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” są dostępne na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl, sprawozdania finansowe dostępne są na pisemny wniosek w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

9. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów mówiących o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych oraz wymagań niezbędnych pkt. 1 oraz 12 – 13 nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.

Warszawa, dn. 10.08.2017

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 10.08.2017
Dokument oglądany razy: 733