bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Redystrybucja Surowic 2014

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji Poltransplant

Warszawa, 28 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERTCentrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :

  • przyjmowanie surowic w/w pacjentów ze stacji dializ z całego kraju,
  • rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,
  • automatyczna redystrybucja surowic,
  • rozdział i wysyłka redystrybuowanych surowic w zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. O,5 ml,
  • zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego.

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic w ciągu 2014 r. wynosi 14 500.


Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.


Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT,

Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2014 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Poltransplantu.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.


Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.


Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .


Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2014 r. świadczeń zdrowotnych:
w zakresie redystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY

Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2014

WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą

Załącznik nr 1 do umowy, Wykaz jednostek , w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia

Załącznik nr 2 do umowy, Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.

Załącznik nr 3 do umowy, Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych

Załącznik nr 4 do umowy, Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy


WYNIKI KONKURSU

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Warszawa 25 kwietnia 2014 r.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant informuje, że decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Poltransplantu do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tankowego w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą wyłoniony został niżej wymieniony Świadczeniodawca :


1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu , ul Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 28.03.2014
Dokument oglądany razy: 1239