bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

Warszawa, 20 lipca 2017 r.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne
ds. Transplantacji „Poltransplant”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERTCentrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie art.16c ust. 8 ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) i zgodnie z ustawą
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie:
Krajowej Listy Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów.
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA (I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów za maksymalną cenę jednostkową 70,00 zł.


Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 500 000,00 zł.


Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl .
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 na adres:


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2017 r. roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Poltransplantu i ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
ds. Transplantacji „Poltransplant”
Dr hab. n. med. Artur Kamiński


Załączniki

1. Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)
2. ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów w 2017 r.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2017 r. świadczeń zdrowotnych:I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.
4. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych: oznaczanie HLA i PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów w 2017 r.
5. Załącznik Nr 2 Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych: oznaczanie HLA i PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów
w 2017 r.
6. UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów.
7. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.07.2017
Dokument oglądany razy: 1158