bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie:
Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku i komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 8 000 000,00 zł = 400 procedur x 20 tys. zł (maksymalny koszt kalkulacyjny).

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie objętym konkursem i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl tj. do dnia 19 grudnia 2016 r. na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl, na tablicy ogłoszeń Poltransplantu oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.Dyrektor
Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego
do Spraw. Transplantacji POLTRANSPLANT

Warszawa, 2 grudnia 2016 r.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie 2017 (wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie: Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

4. Zasady Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2017 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2017 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów i dobór dawcy

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku o przeszukanie rejestrów i dobór niespokrewnionego dawcy szpiku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru dawcy niespokrewnionego

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno-finansowy, Rozliczenie merytoryczno-finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku w 2016 r.

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 02.12.2016
Dokument oglądany razy: 1188