bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2022, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Anulowanie postępowania konkursowego

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

zakończony, data rozstrzygnięcia 31.10.2022 nierozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym
do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT


Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region IX, XII.2, XIII - wykaz szpitali w poszczególnych regionach stanowią załączniki od 1 do 3 niniejszego postępowania konkursowego) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87).
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)


Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu
Kandydat przystępujący do konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1. posiadać wyższe wykształcenie medyczne;
2. ukończyć w ciągu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wstępne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozostałych koordynatorów);
3. posiadać obywatelstwo polskie;
4. korzystać z pełni praw publicznych;
5. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
6. nie być karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
8. zapewnić, że Poltransplant będzie jedynym płatnikiem za czynności wykonywane w ramach pełnionej funkcji;
9. nie jest pracownikiem etatowym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant.

Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu świadczącego o posiadanym wyższym wykształceniu medycznym, - w punkcie 2 – złożeniu kopii zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- w punkcie 3 – złożeniu kopii dowodu osobistego,
- w punktach 4-9 - złożeniu oddzielnych pisemnych oświadczeń.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
2. posiadać plan działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania potencjału dawstwa narządów i tkanek w regionie z uwzględnieniem współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz bankami tkanek;
3. posiadać plan współpracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narządów i tkanek od osób zmarłych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narządów afiliowanymi w ośrodkach transplantacyjnych.
4. posiadać plan organizacji działalności edukacyjnej i promującej medycynę transplantacyjną w regionie.
5. posiadać plan organizacji własnego stanowiska pracy.
Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-5 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach


Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:
1. znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; 2. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi;
4. dotychczasowe doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny.
Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-3 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach
- w punktach 4 - złożenie oświadczenia
- w punkcie 5 – dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia


Sposób rozstrzygnięcia konkursu
1. Złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
2. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją konkursową w trybie zdalnym
3. Ocena treści dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezbędnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań pożądanych.
4. Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i mężczyzn jeśli kandydaci spełniają wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorzędny.
Wymagane oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT AL. Jerozolimskie 87; 02-001 Warszawa, lub dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym PADES, mogą zostać przesłane na skrzynkę ePUAP w wyznaczonym terminie, albo mogą zostać przesłane (decyduje data wpływu przesyłki w przewidzianym terminie) z dopiskiem „Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora POLTRANSPLANTU (Region nr …) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT” wraz z podaniem na kopercie numeru regionu na który kandydat składa swoją kandydaturę, imienia i nazwiska, adresu kandydata.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2022 o godz. 10.30.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej (w formie on-line) z kandydatami będzie umawiany indywidualnie w terminie 20 dni od terminu składania ofert.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.

Dopuszczamy, aby kandydat złożył więcej niż jedną ofertę na różne regiony, ale wygrać konkurs może tylko w jednym wybranym regionie.

Dopuszczamy formę zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak również na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.

Załączniki do ogłoszenia konkursowego:
1 do 3 wykaz szpitali – regiony IX, XII.2, XIII
4 zakres obowiązków
5 projekt umowy wraz z proponowanym wynagrodzeniem
6 szczegóły oceny kandydatów

Referencje:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. 2. Rozporządzenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów 3. Zarządzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z późn. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” 4. Rozporządzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
5. Pisarek A. Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79174/PDF/02_A_Pisarek_Zasada_parytetu_plci_jako_zabezpieczenie_funkcjonowania_zasady_rownouprawnienia.pdf


1. Ogłoszenie o konkursie
2. Załącznik 1 do konkursu, Region 9 - wykaz szpitali w regionie
3. Załącznik 2 do konkursu, Region 12.2 - wykaz szpitali w regionie
4. Załącznik 3 do konkursu, Region 13 - wykaz szpitali w regionie
5. Załącznik 4 do konkursu, Zadania wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu
6. Załącznik 5 do konkursu, Projekt umowy
7. Załącznik 6 do konkursu, Szczegóły oceny kandydatów do pełnienia funkcji koordynatorów wojewódzkich

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 06.07.2022
Dokument oglądany razy: 31