bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I, III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I, III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANTOrganizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT


Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I, III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII - wykaz szpitali w poszczególnych regionach stanowią załączniki od 1 do 10 niniejszego postępowania konkursowego) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)


Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu
Kandydat przystępujący do konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. posiadać wyższe wykształcenie medyczne;
 2. ukończyć w ciągu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wstępne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozostałych koordynatorów);
 3. posiadać obywatelstwo polskie;
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
 6. nie być karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 8. zapewnić, że Poltransplant będzie jedynym płatnikiem za czynności wykonywane w ramach pełnionej funkcji;
 9. nie jest pracownikiem etatowym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant

Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu świadczącego o posiadanym wyższym wykształceniu medycznym,
- w punkcie 2 – złożeniu kopii zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- w punkcie 3 – złożeniu kopii dowodu osobistego,
- w punktach 4-9 - złożeniu oddzielnych pisemnych oświadczeń.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
 2. posiadać plan działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania potencjału dawstwa narządów i tkanek w regionie z uwzględnieniem współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz bankami tkanek;
 3. posiadać plan współpracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narządów i tkanek od osób zmarłych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narządów afiliowanymi w ośrodkach transplantacyjnych.
 4. posiadać plan organizacji działalności edukacyjnej i promującej medycynę transplantacyjną w regionie.
 5. posiadać plan organizacji własnego stanowiska pracy.

Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-5 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach

Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:

 1. znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 2. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi;
 4. dotychczasowe doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
 5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny

Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-3 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach
- w punktach 4 - złożenie oświadczenia
- w punkcie 5 – dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia

Sposób rozstrzygnięcia konkursu

 1. Złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją konkursową w trybie zdalnym
 3. Ocena treści dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezbędnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań pożądanych.
 4. Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i mężczyzn jeśli kandydaci spełniają wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorzędny.

Wymagane oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT AL. Jerozolimskie 87; 02-001 Warszawa, lub dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym PADES, mogą zostać przesłane na skrzynkę ePUAP w wyznaczonym terminie, albo mogą zostać przesłane (decyduje data wpływu przesyłki w przewidzianym terminie) z dopiskiem „Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora POLTRANSPLANTU (Region nr …) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT” wraz z podaniem na kopercie numeru regionu na który kandydat składa swoją kandydaturę, imienia i nazwiska, adresu kandydata.


Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2021 o godz. 11.00.


Termin rozmowy kwalifikacyjnej (w formie on-line) z kandydatami będzie umawiany indywidualnie w terminie 20 dni od terminu składania ofert.


Oferty kandydatów, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.


Dopuszczamy, aby kandydat złożył więcej niż jedną ofertę na różne regiony, ale wygrać konkurs może tylko w jednym wybranym regionie.


Dopuszczamy formę zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak również na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.


Załączniki do ogłoszenia konkursowego:
1 do 10 wykaz szpitali – regiony I, III.1, III.2, IV, VII, IX, X, XII.1, XII.2, XIII
11. zakres obowiązków
12. projekt umowy
13. szczegóły oceny kandydata


Referencje:

 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 2. Rozporządzenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 3. Zarządzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z późn. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
 4. Rozporządzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
 5. Pisarek A. Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Załącznik 1 do konkursu, Region 1 - wykaz szpitali w regionie
3. Załącznik 2 do konkursu, Region 3.1 - wykaz szpitali w regionie
4. Załącznik 3 do konkursu, Region 3.2 - wykaz szpitali w regionie
5. Załącznik 4 do konkursu, Region 4 - wykaz szpitali w regionie
6. Załącznik 5 do konkursu, Region 7 - wykaz szpitali w regionie
7. Załącznik 6 do konkursu, Region 9 - wykaz szpitali w regionie
8. Załącznik 7 do konkursu, Region 10 - wykaz szpitali w regionie
9. Załącznik 8 do konkursu, Region 12.1 - wykaz szpitali w regionie
10. Załącznik 9 do konkursu, Region 12.2 - wykaz szpitali w regionie
11. Załącznik 10 do konkursu, Region 13 - wykaz szpitali w regionie
12. Załącznik 11 do konkursu, Zadania wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu
13. Załącznik 12 do konkursu, Projekt umowy
14. Załącznik 13 do konkursu, Szczegóły oceny kandydatów do pełnienia funkcji koordynatorów wojewódzkich


Informacja o zakończeniu postępowania

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 20.08.2021
Dokument oglądany razy: 420