bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

REGION XII.1: Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region XII.1) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

REGION XII.1
Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region XII.1) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT


Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region XII.1 - wykaz szpitali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania konkursowego) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)


Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu


Kandydat przystępujący do konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. posiadać wyższe wykształcenie medyczne;
 2. ukończyć w ciągu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wstępne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozostałych koordynatorów);
 3. posiadać obywatelstwo polskie;
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
 6. nie być karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 8. zapewnić, że Poltransplant będzie jedynym płatnikiem za czynności wykonywane w ramach pełnionej funkcji;
 9. nie jest pracownikiem etatowym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant

Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu świadczącego o posiadanym wyższym wykształceniu medycznym,
- w punkcie 2 – złożeniu kopii zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- w punkcie 3 – złożeniu kopii dowodu osobistego,
- w punktach 4-9 - złożeniu oddzielnych pisemnych oświadczeń.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
 2. posiadać plan działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania potencjału dawstwa narządów i tkanek w regionie z uwzględnieniem współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz bankami tkanek;
 3. posiadać plan współpracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narządów i tkanek od osób zmarłych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narządów afiliowanymi w ośrodkach transplantacyjnych.
 4. posiadać plan organizacji działalności edukacyjnej i promującej medycynę transplantacyjną w regionie.
 5. posiadać plan organizacji własnego stanowiska pracy.

Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-5 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach

Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:

 1. znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 2. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi;
 4. dotychczasowe doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
 5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny

Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych

 • w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • w punktach 2-3 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach
 • w punktach 4 - złożenie oświadczenia
 • w punkcie 5 – dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia

Sposób rozstrzygnięcia konkursu

 1. Złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją konkursową w trybie zdalnym
 3. Ocena treści dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezbędnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań pożądanych.
 4. Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i mężczyzn jeśli kandydaci spełniają wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorzędny.

Wymagane oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT AL. Jerozolimskie 87; 02-001 Warszawa, lub dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym PADES, mogą zostać przesłane na skrzynkę ePUAP w wyznaczonym terminie, albo mogą zostać przesłane (decyduje data wpływu przesyłki w przewidzianym terminie) z dopiskiem „Konkurs na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora POLTRANSPLANTU (region XII.1) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT” wraz z podaniem na kopercie numeru regionu na który kandydat składa swoją kandydaturę, imienia i nazwiska, adresu kandydata.

Termin składania ofert upływa w dniu 4.08.2021 o godz. 10.00.


Termin rozmowy kwalifikacyjnej (w formie on-line) z kandydatami będzie umawiany indywidualnie w terminie 20 dni od terminu składania ofert.


Oferty kandydatów, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.


Dopuszczamy, aby kandydat złożył więcej niż jedną ofertę na różne regiony, ale wygrać konkurs może tylko w jednym wybranym regionie.


Dopuszczamy formę zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak również na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.


Załączniki do ogłoszenia konkursowego:

 1. wykaz szpitali – region XII.1
 2. zakres obowiązków
 3. projekt umowy
 4. proponowane wynagrodzenie

Referencje:

 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 2. Rozporządzenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 3. Zarządzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z późn. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
 4. Rozporządzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
 5. Pisarek A. Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.

Ogłoszenie wraz z załącznikami


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 23.07.2021
Dokument oglądany razy: 105