bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

Warszawa, 4 marca 2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERTCentrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2015 r. w zakresie:
Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 500 000,00 zł.

Świadczeniodawcami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU na adres:
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2015 r. roku o godzinie 10.30 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Poltransplantu i ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.


Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2015 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na realizację w 2015 r. świadczeń zdrowotnych:
I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 590,00 zł.
II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2015 r. Dane świadczeniodawcy

Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2015 r.

Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe


Dyrektor:
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email: transpl@poltransplant.org.pl

Warszawa 24-03-2015 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” informuje, że komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Poltransplantu do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2015 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:
1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki zgłoszonych do KLO;
2. oznaczanie PRA u pacjentów zgłoszonych do KLO

rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu poniżej wymienionym świadczeniodawcom następująco:

Lp. Nazwa ośrodka realizującego świadczenie

Liczba badań HLA klasa I i II

Liczba badań PRA
1. SP Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 65 410
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 210 1100
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 160 800
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 130 1000
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie 450 3200
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 170 870
7. SP ZOZ CSK Instytut Stomatologii U M w Łodzi 20 0
8. WSS im. M. Kopernika w Łodzi 65 550
9. Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 150 750
10. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 30 250

Przewodnicząca komisji konkursowej
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 1172