bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie kolejnych elementów

Konkursy 2008 r.

Konkursy ofert, które odbyły się w 2008 r.:

Konkurs w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:

I.Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

II.Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;

2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie wersja do druku

Załączniki do części dotyczącej Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

2a. Załącznik nr 1 do CRNDSiKP 2008 "Oświadczenie"

2b. Załącznik nr 2 do CRNDSiKP 2008 "Formularz zgłoszeniowy"

3. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

4. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

5. Załącznik nr 3 "Karta Ewidencyjna" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

6. Załącznik nr 4 "Karta Dawcy" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/konkursy_2008.html

Wyniki konkursu:

Podział procedur w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

L.p. Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej Liczba badań potencjalnych dawców szpiku Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa Wartość umowy
1. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 300 710,00 213 000,00
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 1260 710,00 894 600,00
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 300 710,00 335 000,00
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 300 710,00 213 000,00
5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie 400 710,00 284 000,00
6. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku 200 710,00 142 000,00
7. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 100 710,00 71 000,00
8. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 80 710,00 56 800,00
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 60 710,00 42 600,00
10. NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 50 710,00 35 500,00
11. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 100 600,00 60 000,00
12. SP Szpital Kliniczny w Szczecinie 250 710,00 177 500,00
RAZEM 3 400 2 403 000,00

Konkurs w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2008 r.

Konkurs w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 059