bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organizacja Poltransplantu

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” – państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia, z siedzibą w Warszawie istnieje od 1996 roku. Główne zadania Centrum definiuje art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. znowelizowanej w 2009 r. Poltransplant działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58) Działalnością Poltransplantu kieruje dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz. Dyrektor powoływany jest przez Ministra Zdrowia po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Zadania Poltransplantu

Szczegółowe cele działalności Poltransplantu definiuje Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r., które stanowi realizację założeń zawartych w Ustawie. Wymienia ona następujące obowiązki:

 • Prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • Zwracanie zakładom opieki zdrowotnej kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319);
 • Fnansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • Finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • Organizowanie konkursów ofert na:

- procedurę pobierania, badania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,

- procedurę poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • Wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • Udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;
 • Współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;
 • Przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;
 • Występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;
 • Organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;
 • Przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
 • Przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
 • Udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
 • Wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • Opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 30 maja każdego roku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów;
 • Finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;
 • Wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

Organizacja

W skład Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;
 • Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
 • Zespół do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;
 • Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
 • Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;
 • Zespół Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;
 • Sekretariat.

Dyrekcja

Działalnością Poltransplantu kieruje Dyrektor Roman Danielewicz, Al. Jerozolismkie 87, Al. Jerozolimskie 87, tel. (+48) 22 622 58 06, fax (+48) 22 622 32 43, email: sekretariat@poltransplant.org.pl, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz.


Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:


1) Jarosława Czerwińskiego, Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;Al. Jerozolismkie 87, tel. (+48) 22 622 58 06, fax (+48) 22 622 32 43, email: sekretariat@poltransplant.org.pl


2) Jolanty Żalikowskiej-Hołoweńko Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych Al. Jerozolismkie 87, tel. (+48) 22 622 58 06, fax (+48) 22 622 32 43, email: sekretariat@poltransplant.org.plOpublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 15.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 366