bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie kolejnych konkursów

Konkursy 2007 r.

Konkursy ogłaszane w 2007 r.:

Dobór NIespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r.

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r.w zakresie:
I.Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert .
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferenci mają prawo wnosić umotywowane skargi i protesty.
1. Ogłoszenie o konkursie 2007 (wersja do druku)
2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu.
3. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 roku
4. Umowa na realizację świadczenia Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku
5. Załącznik nr 1 do umowy Zasady Doboru i Algorytm Poszukiwania 2007
6. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów
7. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku
8. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru.doc

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/dobor_2007.html


Dobór NIespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r. Wyniki

W dniu 12 stycznia 2007 r. w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r.
Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2007 r. i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu 57
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 27
NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie 57
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie 9

Ogłoszenie ukazało się na stronie Poltransplantu: http://www.poltransplant.org.pl/dobor_2007.html
Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 827