bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Poltransplantu;
2) zarządzanie majątkiem Poltransplantu;
3) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz i przywóz z i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz narządów ze zwłok ludzkich pobranych do przeszczepienia;
4) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.;
6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Poltransplancie;
7) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Poltransplantu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Poltransplantu.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora.

§ 2.

Dyrektor Poltransplantu może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

§ 3.

1. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:
1) Zespołem do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;
2) Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;
3) Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
4) Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;
5) Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów.
2. Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:
1) Zespołem do Spraw Finansowych i Osobowych;
2) Sekretariatem.
3. Do zadań i obowiązków Zastępców Dyrektora należy:
1) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;
2) przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;
3) zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;
4) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;
5) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Poltransplantu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1) koordynowanie prac komórki organizacyjnej;
2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej, nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;
3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4) parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zespołu do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii należy:
1) przygotowywanie programów i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;
2) organizacja wstępnych, ustawicznych i uaktualniających szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej, a także prowadzenie list osób, które odbyły te szkolenia oraz wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;
3) prowadzenie staży kierunkowych z zakresu organizacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej;
4) organizacja szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;
5) prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
6) przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
7) wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej, Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 6.

Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych należy:
1) prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) zwracanie zakładom opieki zdrowotnej kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów;
6) organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku oraz finansowanie zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149);
7) organizowanie konkursów na badania oraz finansowanie zadań ośrodka kwalifikującego w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej i poziomu przeciwciał u potencjalnych biorców przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
8) organizowanie konkursów ofert na procedurę pobierania, badania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury;
9) organizowanie konkursów ofert na procedurę poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury;
10) obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;
11) wykonywanie zadań związanych z finansowaniem działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;
13) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
14) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;
15) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 7.

Do zadań Zespołu do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień należy:
1) organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
2) koordynacja dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia w porozumieniu z Krajową Radą Transplantacyjną;
3) prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;
4) uzyskiwanie od zakładów opieki zdrowotnej dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;
5) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 30 maja każdego roku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319);
6) opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;
7) powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;
8) współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;
9) przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej wniosków o udzielanie pozwolenia na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, ocena formalna i merytoryczna tych wniosków oraz wnioskowanie w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia;
10) przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
11) udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
12) przygotowanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narządów ze zwłok ludzkich i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 8.

Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej należy:
1) koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;
2) przyjmowanie, gromadzenie i przechowywanie od ośrodków dawców szpiku danych dotyczących potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, wprowadzanie tych danych do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie tego rejestru oraz przekazywanie tych danych do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej;
3) współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;
4) ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej wraz z kontrolą dokumentów z ośrodków realizujących poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku;
5) przygotowywanie i kontrola rozliczeń finansowych z ośrodkami dawców, zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej i ośrodkami transplantacyjnymi;
6) przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie finansowania badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców szpiku przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
7) przygotowywanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 9.

Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich należy:
1) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;
2) zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;
3) niezwłoczne powiadamianie w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10.

Do zadań Zespołu Prowadzącego Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów należy:
1) prowadzenie stale aktualizowanej krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie,o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r.w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie (Dz. U. Nr 213, poz. 1655);
2) wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o pilnym stopniu wykonania przeszczepu;
3) informowanie potencjalnego biorcy lub jego przedstawiciela ustawowego oraz lekarza dokonującego zgłoszenia na listę o dacie oraz kolejności tego wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;
4) ocena i rozpatrywanie zasadności wniosków cudzoziemców o dokonanie wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie po zakwalifikowaniu cudzoziemca do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządu, przez kierownika zespołu, o którym mowa w art. 16c ust. 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
5) koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;
6) prowadzenie centralnego rejestru żywych dawców;
7) stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;
8) dokonywanie wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów we współpracy z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym;
9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie odznaki i legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu;
10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 11.

Do zadań Sekretariatu należy:
1) obsługa administracyjna Poltransplantu;
2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;
3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 12.

Obieg dokumentów w Poltransplancie, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.


Regulamin Organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58


Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.Opublikował: Piotr Malanowski
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Piotr Malanowski
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 787